Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? (RiR 2015:6)

Vattenfall lovar mer än vad bolaget uppnår när det gäller miljörelaterade hållbarhetsmål och utsläppsminskningar och satsar inte tillräckligt på forskning och utveckling. Regeringen har inte varit tillräckligt proaktiv i sin styrning av bolaget och har inte följt upp utsläppsminskningarna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Vattenfall är det statliga bolag som har störst omsättning och som ekonomiskt har störst resultatpåverkan på den statliga bolagsportföljen. Vattenfall är också ett av de bolag som har de största koldioxidutsläppen i Europa medan bolagets tillväxttakt i förnybara energislag är lägre under 2013 och 2014 än genomsnittet i tio europeiska länder.

Riksrevisionens granskning utgår från Vattenfalls uppdrag som riksdagen beslutat om och som anger att bolaget ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Riksrevisionen har granskat om Vattenfall utformat och regeringen styrt mot funktionella miljörelaterade hållbarhetsmål. Vidare har granskats om Vattenfall planerar och genomför åtgärder, samt om regeringen styr, så att uppdrag och hållbarhetsmål uppnås.

Granskningen visar att Vattenfall lovar mer än det uppnår i form av utsläppsminskningar. Bolaget har ingen tydlig målbild och planeringen och finansieringen av åtgärderna räcker inte för att Vattenfall ska bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. Riksrevisionen menar att regeringen inte varit tillräckligt tydlig om hur uppdraget ska tolkas och att den inte följt upp den del i uppdraget som rör arbetet med utsläppsminskande åtgärder. Enligt Vattenfall har planerna på en försäljning av tysk kolkraft varit kända för regeringen sedan 2012, trots det är regeringen inte förberedd att hantera den finansiella risken med ett fortsatt ägande eller en försäljning. För att riksdagen ska kunna bedöma hur väl bolaget genomför sitt uppdrag krävs en återrapportering från regeringen om bolagets utveckling, strategier och bidrag till EU:s klimatmål. Den är idag inte tillräcklig.

Vattenfall rekommenderas att utveckla sin målbild samt planera och finansiera för att bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. Bolagets forskning behöver öka och bli mer långsiktig. Regeringen rekommenderas att påverka målen så att de leder till utsläppsminskningar, att följa upp och tydliggöra tolkningen av bolagets uppdrag i sin helhet samt att löpande inhämta kunskap och göra oberoende analyser för att kunna påverka bolagets konkurrenskraft och avkastning till staten. Regeringens rapportering behöver bli mer utförlig så att riksdagen kan bedöma om Vattenfall fullföljer uppdraget och hållbarhetsmålen samt bidrar till EU:s mål.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?