Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I sin skrivelse till riksdagen angående rapporten instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning att Vattenfall saknar en tydlig målbild för hur bolaget ska bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. Regeringen menade att Vattenfall arbetar med frågan i sitt strategiarbete och att det vid ägardialogerna med bolaget sker en löpande diskussion kring bolagets arbete med en tydlig målbild och en uppdaterad strategi.

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning om vikten av bred kunskapsinhämtning och oberoende analys och avsåg att förbättra kunskapsinhämtningen inom Regeringskansliet. I skrivelsen framgick att regeringen inte avsåg att utnyttja sin aktiebolagsrättsliga möjlighet att på bolagsstämma dels förtydliga val och utformning av bolagets hållbarhetsmål, dels förtydliga tolkningen av uppdraget i sin helhet.I ägarpolicyn har regeringen dock förtydligat förväntningarna på de statliga bolagen inom klimatområdet. Regeringen har också tagit fram en klimatanalys för bolagen med fokus på transparens, koldioxidutsläpp och energianvändning. Regeringen avsåg i skrivelsen också att följa Riksrevisionens rekommendation och vidta åtgärder för en förbättrad och fortlöpande återrapportering till riksdagen av bolagets strategier, utveckling och bidrag till EU:s 2020-mål.I övrigt avsåg regeringen inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Riksdagen lämnade ett tillkännagivande till regeringen mot bakgrund av att Vattenfall är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Riksdagen ansåg att regeringen borde göra tydligt att frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål skulle diskuteras i den av regeringen tillsatta Energikommissionen. Riksdagen har lagt regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport till handlingarna. Av det skriftliga underlag som har publicerats av Energikommissionen framgår inte att den aktuella frågan har behandlats.

Under 2015 tog Vattenfall fram en ny vision om att hela Vattenfall ska vara klimatneutralt 2050 och den nordiska verksamheten ska vara det 2030. Detta svarar mot regeringens ambition att bolaget ska vara ledande i energiomställningen mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls nya hållbarhetsmål har delvis ökat långsiktigheten (gäller för 2020) men målutformningen är missvisande eftersom målen inte på ett tydligt sätt visar utsläppsminskande effekter på EU-nivå som produceras/finansieras av bolaget ensamt. Ett nytt hållbarhetsmål där Vattenfall bidrar till EU:s energimål genom sitt verksamhetskunnande har inte införts. Ett sådant mål hade kunnat klargöra skillnaden mellan Vattenfalls måluppfyllelse genom egen produktion/finansiering och Vattenfalls bidrag genom teknikutveckling hos kunder och partners. Vattenfall tecknade under 2016 avtal om att sälja sin brunkolsproduktion i Tyskland till de tjeckiska bolagen EPH och PPF Investment. Därmed minskade bolagets exponering av koldioxidutsläpp, men utsläppen förblev oförändrade på EU-nivå.

Riksdagen har bedömt att EU:s 2020-mål bör vara referenspunkt för att kunna utvärdera Vattenfalls uppfyllelse av uppdraget. Regeringens redovisning till riksdagen om Vattenfall har utvidgats med en redogörelse av bolagets nya hållbarhetsmål, bolagets strategi som ledande inom hållbar produktion och utvecklingen av bolagets måluppfyllelse. Återrapporteringen tydliggör ännu inte tillräckligt väl hur mycket bolaget bidrar till utsläppsminskade effekter inom EU. Detta försvårar för riksdagen att kunna bedöma hur Vattenfall följer sitt uppdrag respektive ägarpolicyn om att agera föredömligt genom att efterleva internationella riktlinjer på energiområdet.

Uppdaterad: 16 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?