Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande och ska tillhandahålla boenden för dem som inte kan ordna det själva. När granskningen genomfördes hade antalet asylsökande till Sverige ökat stadigt under flera år. Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige, det högsta antalet någonsin.

Syftet med granskningen var att undersöka hur Migrationsverket hade klarat sitt uppdrag att ordna asylboenden under 2012–2015 samt om myndighetens arbete med att ordna asylboenden kan effektiviseras och kvaliteteten i verksamheten förbättras. Granskningen rörde inte ensamkommande asylsökande barns boenden som kommunerna ansvarar för.

Granskningens slutsats var att Migrationsverket klarade sin uppgift att ordna boenden åt de asylsökande som kom till Sverige under perioden 2012–2015. Under hösten 2015, när antalet asylsökande ökade kraftigt, visade Migrationsverket stor handlingskraft och lyckades nästintill varje dag ordna boenden åt de asylsökande som behövde det. Boendesituationen löstes genom att Migrationsverket upphandlade flera tillfälliga boenden, ökade antalet asylsökande på befintliga boenden och tog bruk av kommunala evakueringsplatser. Riksrevisionen bedömde dock att Migrationsverket hade kunnat utföra sitt uppdrag mer effektivt eftersom det hade funnits möjlighet att ordna asylboenden till en lägre kostnad och samtidigt säkerställa att boendena uppfyllde myndighetens krav.

Riksrevisionens rekommendationer riktade sig endast till Migrationsverket. Myndigheten rekommenderades att analysera hanteringen av och beredskapen inför flyktingsituationen hösten 2015 samt förbättra beredskapen för att ordna asylboenden vid eventuella extraordinära situationer. Riksrevisionen lade också till en rad rekommendationer som syftade till att

  • öka antalet prioriterade boenden, det vill säga lägenhetsboenden och självhushåll (så kallade ABE och ABK)
  • förbättra upphandlingen av tillfälliga boenden och kontrollerna av upphandlade boenden både vad gäller boendestandard och fakturor från leverantörerna.

Efter granskningen

Regeringen

Av regeringens skrivelse framgår att regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning att det i Migrationsverkets arbete med boenden har funnits brister, bland annat i kontroll och uppföljning av boenden. Regeringen anser att en förklaring till bristerna kan vara att Migrationsverket under hösten 2015 försattes i en mycket svår situation på grund av det höga antalet asylsökande. Regeringen konstaterar att granskningen inte innehåller några rekommendationer till regeringen men framhåller att granskningen blir ett viktigt underlag för Migrationsverkets fortsatta arbete med boendeanskaffning. Migrationsverket har lämnat en intern skrivelse till regeringen med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Mot bakgrund av denna konstaterar regeringen att Migrationsverket arbetar aktivt med flera av Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen anser vidare att Migrationsverkets rutiner för boendeanskaffning och kontroller bör utvecklas i vissa avseenden och framhåller att den är mycket angelägen om att Migrationsverket har ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart boendebestånd som klarar en viss variation i antal asylsökande. Regeringen uppger att den har för avsikt att ha en fortsatt nära dialog med Migrationsverket angående myndighetens arbete att ordna boenden åt asylsökande. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Granskningens rekommendationer tycks i hög grad fått inverkan på regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för 2017 och 2018. I regleringsbrevet för 2016 fanns inga återrapporteringskrav vad gäller boenden medan det i regleringsbreven för både 2017 och 2018 finns särskilda mål och återrapporteringskrav för boendebeståndet.

I båda dessa regleringsbrev framhålls att det är ett mål att boendebeståndet ska vara kostnadseffektivt. I regleringsbrevet för 2017 står dessutom att ”Migrationsverket ska ha en väl fungerande intern styrning och kontroll av boendeverksamheten samt en beredskapsplan för situationer med ett oförutsägbart högt antal asylsökande”. Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten har arbetat för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet i boendet, hur den interna styrningen och kontrollen av boendeverksamheten har skärpts samt hur myndighetens strategiska inköpsarbete har utvecklats.

Granskningen har också ingått som underlag till betänkandet till den av regeringen tillsatta utredningen om mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

Riksdagen

Socialförsäkringsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och såg positivt på regeringens skrivelse och de åtgärder som redovisas där med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet ansåg att Riksrevisionens rapport var ett viktigt bidrag till regeringens och Migrationsverkets fortsatta arbete med att klara mottagandet av asylsökande och få arbetet med asylboenden kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart. Inga motioner väcktes med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet. Kammaren biföll utskottets förslag.

Migrationsverket

Av regeringens skrivelse framgår att Migrationsverket inkom med en intern skrivelse till regeringen med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Någon närmare beskrivning av innehållet i den interna skrivelsen finns dock inte i regeringens skrivelse.

I Migrationsverkets återrapportering till regeringen i myndighetens årsredovisning för 2017 slår myndigheten fast att målet om ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart boendebestånd har uppnåtts genom att kostnaden per boendeplats har minskat under året. Den större delen av boendebeståndet utgörs nu av självhushållsplatser i verkets egen regi. Av årsredovisningen framgår vidare att Migrationsverket under året har arbetat för en bättre styrning och kontroll av boendeverksamheten, och myndigheten redovisar flera åtgärder inom detta område. Myndigheten har också tagit fram en ny beredskapsplan för ett kraftigt ökat antal asylsökande där det nya är en beskrivning av hur myndigheten ska arbeta med extern och intern samverkan.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?