Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Sverige har ett i flera avseenden komplicerat skattesystem, vilket kan göra det svårt för skattebetalarna att göra rätt för sig. Detta riskerar i sin tur att minska förtroendet för systemet och därigenom viljan att betala skatt. Mot bakgrund av hur viktigt ett välfungerande skattesystem är för bland annat finansieringen av den offentliga sektorn har Riksrevisionen granskat hur Skatteverket och regeringen arbetar för att hantera den komplexitet i skattesystemet som berör företagen.

I granskningen undersöktes den del av Skatteverkets förebyggande arbete som syftar till att tillgodose företagens behov av vägledning samt huruvida regeringen bedrivit ett aktivt och ändamålsenligt arbete för att förenkla skattelagstiftningen.

I granskningen konstaterade Riksrevisionen att Skatteverket bedrivit sitt förebyggande arbete på ett effektivt sätt, men att det finns utrymme för vissa förbättringar. Det noterades bland annat att dyr och tidskrävande utveckling av e-tjänster har medfört att det inom verksamheten upplevts svårt att få igenom förbättringsförslag rörande e-tjänsternas utformning. Det noterades även vissa problem kopplade till verktyget för kommunikation mellan rättsavdelningen och handläggare i behov av stöd vid rättsligt komplicerade frågor. Riksrevisionen lyfte dock i positiv bemärkelse fram Skatteverkets kontinuerliga arbete med att uppmuntra och omhänderta signaler från verksamheten om förenklings- och förändringsbehov.

Den del av granskningen som avsåg regeringens regelförenklingsarbete byggde på en genomgång av regeringens förslag till regelförändringar på skatteområdet och en genomgång av Skatterättsnämndens förhandsbesked. Baserat på detta konstaterade Riksrevisionen att regeringens arbete skedde i låg takt och att förslagen som hade förenklingssyfte ofta var av begränsad omfattning. Det noterades även att de vanligaste beskattningsfrågorna i Skatterättsnämndens förhandsbesked endast i ett fåtal fall varit föremål för förenklingsinsatser från regeringens sida. Riksrevisionen rekommenderade därför regeringen att intensifiera arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen delade regeringen Riksrevisionens bedömning att förenklingsarbetet är viktigt för att upprätthålla förtroendet för skattesystemet. Regeringen påtalade dock att nyttan av förenklingar alltid ska vägas mot behovet av att värna skatteintäkterna, åstadkomma rättvisa mellan skattskyldiga samt motverka skattefusk och skatteundandragande. Regeringen konstaterade vidare att det i ett komplext skattesystem är viktigt att den enskilda företagaren får god service, stöd och information från Skatteverket. Regeringen såg således positivt på Riksrevisionens slutsats att Skatteverket arbetar på ett effektivt sätt för att tillgodose företagens behov av vägledning. I skrivelsen angavs även att regeringen tillsatt en särskild utredare för att göra en översyn av mervärdesskattelagen med målet att regelverket ska få en tydligare struktur och bli mer överskådligt. Regeringen betraktade i och med skrivelsen Riksrevisionens rapport som slutbehandlad. Översynen av mervärdesskattelagen ska redovisas senast den 1 april 2020.

Regeringens skrivelse föranledde en motion (C, M, L, KD) där det anfördes att regelförenklingsarbetet går för långsamt och är av alltför begränsad omfattning. Regeringen borde därför, enligt författarna, vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i regelförenklingsarbetet för företagen och återkomma till riksdagen med en utförligare redogörelse. Skatteutskottets behandling av regeringens skrivelse och ovanstående motion resulterade i ett förslag till riksdagen om att lägga skrivelsen till handlingarna och tillstyrka motionsförslaget om ett tillkännagivande till regeringen. Till betänkandet lämnades en reservation (S, MP, V) där det framhölls att regeringen bedriver ett förenklingsarbete och att något tillkännagivande inte är nödvändigt. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Regeringen behandlade riksdagens tillkännagivande i budgetpropositionen för 2018. Där påtalades att regeringen alltid överväger möjligheterna till förenklingar i varje enskilt lagstiftningsarbete, men att det vid utformningen av skatteregler ofta uppstår målkonflikter mellan önskemålet att åstadkomma förenklingar och andra principer och värden. Regeringen informerade vidare om att det i förenklingssyfte infördes en omsättningsgräns för mervärdesskatt för företag med mycket liten omsättning den 1 januari 2017. I propositionen aviserades även en översyn av kupongskattelagen med syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten. Genom den här redovisningen i budgetpropositionen för 2018 betraktade regeringen riksdagens tillkännagivande som slutbehandlat.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?