Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I den svenska modellen för arbetsmiljöarbete har arbetsgivarna huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetet för en god arbetsmiljö ska ske i samverkan med arbetstagarna. Statens styrmedel på arbetsmiljöområdet är framför allt lagstiftning, information och tillsyn. Arbetsmiljöverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljöfrågor.

Riksrevisionen granskade om de statliga arbetsmiljöinsatserna bidrar till att en god arbetsmiljö kan uppnås. I granskningen undersöktes regeringens styrning av Arbetsmiljöverket och myndighetens arbete med statistik och analys, föreskrifter, information och kommunikation samt myndighetens tillsyn av arbetsgivares arbetsmiljöarbete.

En av Riksrevisionens huvudsakliga slutsatser var att regeringen riktade många detaljerade uppdrag till Arbetsmiljöverket som riskerade att ta resurser från nödvändigt utvecklingsarbete på myndigheten. En iakttagelse var också att det saknades en löpande utvärdering av arbetsmiljöpolitiken och effekterna av den.

Vad gäller Arbetsmiljöverkets arbete påtalade Riksrevisionen att antalet besök på arbetsplatser hade minskat kraftigt över tid. Tillsynsprojekten hade ibland brister i genomförandet och projekten trängde undan uppföljning av tips och regionalt initierad tillsyn. Det saknades även ett fungerande system för att identifiera arbetsplatser med brister i arbetsmiljön. De tips och anmälningar som inkom till myndigheten hanterades inte på ett bra sätt.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att säkerställa att Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete inte trängs undan av för många regeringsuppdrag. Vad gäller Arbetsmiljöverket föreslog Riksrevisionen att myndigheten skulle utveckla arbetsmiljöstatistiken, förbättra planeringen av tillsynsprojekten, utveckla hanteringen av tips och anmälningar och ta fram rutiner för hur inspektörerna ska agera om de misstänker oegentligheter som berör en annan myndighets tillsynsområde.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den instämmer i Riksrevisionens iakttagelser om styrningen av arbetsmiljöpolitiken. Regeringen angav också att den i huvudsak instämmer i rekommendationerna som riktas till Arbetsmiljöverket och att den avser att följa upp dessa rekommendationer i myndighetsdialogen med Arbetsmiljöverket. I skrivelsen angav regeringen att den har varit återhållsam med att ge Arbetsmiljöverket nya regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2017 för att ge myndigheten goda förutsättningar att fokusera på befintliga uppdrag, övrig verksamhet och nödvändigt utvecklingsarbete. Även i regleringsbreven för 2018 och 2019 har det varit få uppdrag till Arbetsmiljöverket i jämförelse med tidigare år.

I juli 2018 inrättades Myndigheten för arbetsmiljökunskap som är ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och utvärdera utformningen, genomförandet och effekterna av arbetsmiljöpolitiken. Det finns därmed förutsättningar för att Riksrevisionens iakttagelse om att det saknades en löpande utvärdering av arbetsmiljöpolitiken och effekterna av denna, kan åtgärdas.

I Arbetsmarknadsutskottets betänkande angav Arbetsmarknadsutskottet att det anser att det är viktigt att regeringen följer upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och fortsätter sitt arbete med att bli ännu mer tydlig i sin styrning av arbetsmiljöpolitiken. Utskottet föreslog i och med detta att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och det bifölls av riksdagen.

Arbetsmiljöverket har i enlighet med Riksrevisionens rekommendation arbetat med att införa ett enhetligt arbetssätt för hur tips och anmälningar ska hanteras inom myndigheten. Det har lett till nya arbetssätt för hur Arbetsmiljöverket bedömer vilka tips som ska leda till en tillsynsinsats. Enligt Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2017 ökade även andelen inspektioner utifrån tips och anmälningar. Vad gäller övriga rekommendationer till myndigheten finns inget omnämnt i de skriftliga källor som använts för denna uppföljning och det går därför inte att med befintligt underlag säga hur myndigheten har arbetat med dessa.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?