Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om det finns rättsliga förutsättningar för Statistiska centralbyrån (SCB) att lämna ut data till den organisation som driver den internationella forskningsdatabasen Luxembourg Income Study (LIS). Syftet med granskningen är att undersöka hur SCB motiverat sitt ställningstagande och att undersöka om det finns alternativa lösningar.

Riksrevisionens rättsliga genomgång av förutsättningarna för SCB att lämna ut uppgifter till LIS visar att det krävs en författningsreglerad skyldighet för att möjliggöra ett utlämnande av uppgifterna. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen, utifrån en avvägning av den nytta databasen innebär för forskningens behov och den enskildes behov av integritet, tar ställning till om uppgifter ska lämnas ut till LIS.

Efter granskningen

I regeringens svar på Riksrevisionens skrivelse välkomnas Riksrevisionens granskning på området. Regeringen anger att de delar Riksrevisionens bedömning av intresset för inkomstfördelningsfrågor och betydelsen av LIS och av att uppgifter från svenska myndigheter ingår i databasen.

Gällande Riksrevisions slutsatser är regeringen enig om att det krävs en sekretessbrytande bestämmelse för att SCB ska kunna lämna ut uppgifterna. Regeringen nämner dock att vissa frågor behöver utredas närmare, bland annat exakt vilka uppgifter som bör lämnas ut och i vilket format utlämnandet i så fall skulle ske, samt SCB:s möjligheter att utifrån personuppgiftslagen (1998:204) lämna ut uppgifterna. Regeringen nämner avslutningsvis att den avser att utreda lämpliga och möjliga åtgärder för att ge SCB rättsliga förutsättningar för att leverera uppgifter till LIS. Regeringen angav med denna skrivelse att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad. Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2016/17FiU:39, rskr 2016/17: 202).

Med anledning av rapporten gav regeringen senare tilläggsdirektiv 2017:61 till Forskningsdatautredningen (U 2016:04). Bland annat önskade man att utredningen skulle analysera vilken rättslig reglering som behövs och är lämplig för att SCB ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden som skulle kunna ingå i databasen, som administreras av LIS.

I slutbetänkandet SOU 2018:36 Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser presenterar utredningen förslag på en sekretessbrytande bestämmelse som kan möjliggöra överlämnade av uppgifter. Bestämmelsen ska inte enbart vara tillämplig på LIS, utan gälla alla forskningsdatabaser som drivs av forskningshuvudmän som omfattas av dataskyddsförordningen. Förslaget innebär att en uppgift för vilken sekretess gäller under vissa omständigheter ska få röjas för en forskningshuvudman utanför Sverige. Utredningen anser att en sådan bestämmelse möjliggör önskvärda forskningssamarbeten inom EU men ändå bibehåller skydd för den personliga integriteten. Skyddet av uppgifterna måste uppfylla de krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter som ställs i dataskyddsförordningen.

Vidare anger utredningen att det inte kan vara svårt för en svensk myndighet att avgöra om en forskningsdatabas inom EU uppfyller de villkor som krävs för att uppgifterna ska få röjas. Utredningen föreslår att en myndighet, till exempel Vetenskapsrådet, får i uppdrag av regeringen att i samråd med Datainspektionen bistå myndigheterna med information om hur mottagande forskningsdatabas behandlar personuppgifter.

I proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål nämner regeringen att de avser att föreslå nödvändiga anpassningar till dataskyddsförordningen kommer att ske bland annat i samband med beredningen av SOU 2018:36 Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Inga rekommendationer lämnades till SCB med anledning av granskningsrapporten men den omnämns i myndighetens årsredovisning 2016. SCB aviserar emellertid inga åtgärder med anledning av rapporten.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?