Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Syftet med granskningen var att undersöka om regeringen och myndigheterna agerar effektivt och med integritet i den statliga läkemedelskontrollen och styrningen med kunskap, och därmed verkar för läkemedelspolitikens primära mål att främja folkhälsan.

För att behålla fokus på folkhälsan behöver regeringen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) dels vara medvetna om de institutionella utmaningarnas karaktär, dels göra prioriteringar som speglar denna medvetenhet. Granskningen visar att det finns vissa brister i båda avseendena. Granskningen visade att Läkemedelsverket har prioriterat ned viss granskning av läkemedelssäkerhet och att Läkemedelsverket inte tillräckligt håller isär främjande och kontrollerande funktioner. Regeringens styrning av Läkemedelsverket sänder också dubbla signaler. Riksrevisionen menade vidare att Läkemedelsverkets avgiftsfinansiering kan leda till fel prioriteringar. Vad gäller kunskapsstyrningen menade Riksrevisionen att myndigheterna har insikt i det generella problemet med skevheter i publicerat material men att man inte kompenserar för dem på ett effektivt sätt. Närheten till läkemedelsföretag utmanar också myndigheternas integritet.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att:

  • inte involvera Läkemedelsverket i sin innovationspolitik
  • ge Läkemedelsverket tydligare incitament att inte prioritera ner de renodlat säkerhetsorienterade uppgifterna
  • ge myndigheterna i uppdrag att samverka för en mer producentoberoende styrning med kunskap.

Läkemedelsverket rekommenderades att prioritera upp arbetet med läkemedelssäkerhet. SBU och Socialstyrelsen rekommenderades att vidta ytterligare åtgärder för att reducera skevheten i de kunskapsunderlag de använder.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den inte delar Riksrevisionens bedömning. Utskottet fann inga skäl för riksdagen att göra några tillkännagivanden med anledning av två inkomna motionsyrkanden. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag att avslå motionsyrkandena och lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Avseende om regeringen ska involvera Läkemedelsverket i sin innovationspolitik bedömde regeringen att målet för innovationsarbete bör finnas kvar i Läkemedelsverkets regleringsbrev. I det senaste regleringsbrevet för 2019 finns inte innovationsmålet kvar.

För att säkerställa ett kontrollsystem som hanterar risk för otillbörlig påverkan har regeringen gett Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och SBU i uppdrag att inventera och vid behov revidera nuvarande rutiner och arbetssätt. Detta uppdrag redovisades till Regeringskansliet (Socialdepartementet) under hösten 2017.

Vad gäller samverkan mellan myndigheterna för en mer producentoberoende kunskap menar regeringen att förutsättningarna för detta stärkts genom att man den 1 juli 2015 inrättade det statliga rådet för styrning med kunskap när det gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst. Läkemedelsutredningen lyfte fram flera frågor kopplade till behovet av producentoberoende kunskap och lyfte till exempel fram att kunskap från Läkemedelsverkets regulatoriska material går att nyttja bättre samt att kunskapsunderlagen bör omfatta information om läkemedlets relativa effekt och en bedömning av osäkerhet i effektskattningen. Forskning om effekt och säkerhet i klinisk användning behöver också finansieras helt eller till stor del med offentliga medel, och utredningen föreslår ett utökat anslag till klinisk behandlingsforskning.

När det gäller avgiftsmodellen hänvisade regeringen till ett beredningsarbete inom Regeringskansliet i fråga om förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?