Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Staten äger minst 10 000 förorenade områden med varierande risker för människors hälsa och för miljön och ett betydande antal områden där det förekommer oexploderad ammunition (OXA), som kan medföra direkt fara för liv och hälsa.

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för en effektiv prioritering av sanering av statens förorenade områden. Granskningen innefattar även riskerna för betydande utgifter för sanering och om redovisning och rapportering av riskerna är transparent. Granskningen omfattar primärt regeringen, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt Trafikverket.

Den övergripande slutsatsen är att det finns betydande brister i kartläggningen av statens förorenade områden. Få skattningar av kostnaderna för sanering har gjorts. Detta försvårar både bedömningar av i vilken ordning och takt sanering bör ske för att vara effektiv och riskbedömningar i fråga om människors hälsa och miljön.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utveckla en övergripande vägledning med principer för prioritering utifrån övergripande samhällsnytta mellan olika saneringsbehov i fråga om statens förorenade eller riskfyllda områden. Andra rekommendationer handlar bland annat om att dels förtydliga regleringen av Försvarsmaktens ansvar för avhjälpande av föroreningar, dels förtydliga regleringen av ansvar mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket för sanering av föroreningar och röjning av OXA. Regeringen rekommenderas också att överväga återrapporteringskrav på myndigheternas arbete med förorenade områden, samt att utveckla rapporteringen till riksdagen om statens förorenade eller riskfyllda områden i årsredovisningen för staten.

Riksrevisionen rekommenderar myndigheterna att bland annat utveckla sin kartläggning och att översiktligt skatta kostnader för sanering samt att utveckla samverkan om hanteringen av förorenade områden. En rekommendation riktas till Trafikverket med innebörd att kartlägga omfattningen på en övergripande nivå av statens åtagande enligt miljögarantin.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen instämmer regeringen i Riksrevisionens övergripande slutsats att det finns betydande brister i kartläggningen av statens förorenade områden och få skattningar av kostnaderna för sanering. I enlighet med Riksrevisionens rekommendation uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket att under 2018 utveckla en övergripande vägledning med principer för prioritering, riskvärdering samt en skälighetsbedömning. Myndigheten ska också verka för en mer utvecklad samverkan och kunskapsöverföring mellan berörda myndigheter om statens förorenade områden. Uppdraget ska redovisas i april 2019.

Vidare gav regeringen i regleringsbrevet för 2017 Trafikverket i uppdrag att på en övergripande nivå kartlägga omfattningen av statens åtagande enligt miljögarantin och att utveckla dialogen med de berörda bolagen om hanteringen av garantin. Kartläggningen redovisades i juni 2018 och utifrån de beräkningar som kunnat göras inom ramen för uppdraget föreslår Trafikverket att kostnaden för statens åtagande enligt miljögarantin anges till ett intervall om 2,5–3,5 miljarder kronor. Trafikverket har på olika sätt utvecklat dialogen med berörda bolag sedan 2016, exempelvis genom månadsvisa möten och samarbetsrutiner.

Regeringen utvärderar Försvarsmaktens förslag om att 5 a § i myndighetens instruktion bör ändras eftersom nuvarande lydelse kan tolkas som att myndigheten har en vidare skyldighet än vad som framgår av miljöbalken.

Regeringen ser däremot inte någon anledning att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket med hänvisning till överenskommelsen mellan myndigheterna från 2015 som reglerar ansvaret för avhjälpande av föroreningar och sanering av OXA. Vad gäller rekommendationen att överväga återrapporteringskrav på myndigheterna bedömer regeringen att den redovisning och de lägesbeskrivningar som görs är tillräckliga och att ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. Eftersom årsredovisningen för staten i normalfallet bygger på myndigheternas konsoliderade årsredovisningar och myndigheterna successivt utvecklar metoderna för att redovisa kostnader för sanering och röjning, bedömer regeringen att inga ytterligare åtgärder behövs. Regeringen avser att följa upp myndigheternas hantering av Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen anser i och med det att granskningsrapporten är slutbehandlad. Miljö- och jordbruksutskottet delar regeringens bedömningar och välkomnar genomförda och planerade åtgärder. Riksdagen beslutade att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?