Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning av granskningen Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (RiR 2016:29)

Riksrevisionen granskade statens styrning av hälso- och sjukvården genom riktade statsbidrag. Syftet med granskningen var att undersöka om de riktade statsbidragen fungerat som avsett. Granskningen visade att regeringens styrning är svåröverskådlig eftersom det skiljer sig åt hur statsbidragen är utformade och hur länge de pågår.

Granskningen visade också att regionerna tog emot bidragen på olika sätt; till exempel integrerades bidragen i regionernas befintliga styrning på olika sätt. Det fanns också skillnader i vilka resurser regionerna tillsatte för att uppfylla de statliga kraven, samt hur regionerna valde att fördela bidragspengarna internt. Enligt Riksrevisionen påverkade detta resultaten av de riktade statsbidragen. Det var också genomgående svårt att veta vad bidragen lett till eftersom få bidrag utvärderades.

Riksrevisionen ansåg att det vore bra att renodla systemet med riktade statsbidrag och att regeringen kontinuerligt måste bedöma när riktade statsbidrag ska användas och när andra styrmedel är mer lämpliga. Riksrevisionen ansåg att det behövs en mer systematisk process när nya bidrag tas fram.

Riksrevisionen lämnade följande rekommendationer till regeringen:

  • Gör en översyn av befintliga riktade bidrag som saknar en tidsgräns och överväg om verksamhet med behov av långsiktig finansiering bättre finansieras på ett alternativt sätt.
  • Överväg att framöver fastställa en bortre tidsgräns för nya riktade statsbidrag när de införs.
  • Utforma bidragen från början för att underlätta uppföljning och effektutvärdering så att större möjligheter till lärande skapas. Det behövs inte mer uppföljning, utan uppföljning och utvärdering som är mer ändamålsenlig.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Regeringen höll delvis med om kritiken men betonade att Riksrevisionens iakttagelser avsåg statsbidrag under 2015. De två efterföljande åren hade statsbidragen enligt regeringen förändrats och förbättrats. Regeringen angav bland annat att man haft ambitionen att få till stånd en mer strategisk styrning och ett helhetsperspektiv som utgångspunkt för regeringens prioriteringar. Ambitionen var också att minska detaljstyrningen, öka samordningen och arbeta mer systematiskt med uppföljning och utvärdering. Regeringen konstaterade att utvecklingsarbetet resulterade i färre överenskommelser om bidrag med Sveriges Kommuner och Regioner och att man under 2016 hade frångått prestationsbaserad ersättning i flertalet överenskommelser.

I samband med socialutskottets behandling av granskningen föreslog utskottet att följande fem tillkännagivanden skulle riktas till regeringen.

  • I fortsättningen bör en bortre tidsgräns fastställas när riktade statsbidrag beslutas.
  • Statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
  • En översyn bör göras av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns.
  • En plan bör tas fram för att få till stånd en systematisk process som fungerar vid beslut om införande av nya riktade statsbidrag.
  • Utskottet betonar att riktade, väl avvägda och tidsbegränsade statsbidrag, exempelvis prestationsbaserade statsbidrag, kan vara ett effektivt redskap när det bl.a. gäller regioners och kommuners förmåga att hantera vissa utmaningar och problem. Det bör vidare vara ett krav vid införandet av prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas, och det ska gälla även efter det att bidraget har upphört.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Regeringens och myndigheternas åtgärder

På regeringens uppdrag redovisar och analyserar Statskontoret årligen utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Av den senaste sammanställningen för året 2019 framgår att det fanns 25 riktade statsbidrag till regionernas hälso- och sjukvård. Antalet riktade statsbidrag var oförändrat från året innan, däremot hade de utbetalade riktade statsbidragen mer än fördubblats mellan 2017 och 2018. Enligt Statskontoret beror ökningen på bidragen för personalsatsningar i vården och insatser för att korta vårdköerna.

Socialdepartementet bedömer att utgången av det senaste riksdagsvalet och händelserna efter valet har haft betydelse för användningen riktade statsbidrag. Överenskommelser över partigränser mynnar ofta ut i riktade satsningar. Socialdepartementet uppger att antalet och omfattningen av de riktade statsbidragen har ökat kraftigt under 2020 och att den främsta förklaringen är nya satsningar som relaterar till coronapandemin.

I sin årliga redovisning 2019 av åtgärder man vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen, meddelade regeringen att riksdagens tillkännagivanden om de riktade statsbidragen inte är slutbehandlade. I skrivelsen uppges att frågorna bereds i Regeringskansliet och att regeringen avser att återkomma i 2020 års budgetproposition. I budgetpropositionen för 2021 meddelade regeringen att man återkommer i frågorna om riktade statsbidrag senast 2022.

Av de årliga skrivelserna och budgetpropositionen framgår att regeringens beredning av riksdagens tillkännagivanden drar ut på tiden. Socialdepartementet uppger att en förklaring till att redovisningen dröjt är utgången av 2018 års riksdagsval som innebar att landet styrdes av en övergångsregering i slutet av 2018 och att den tillträdande regeringen, med stöd av januariavtalet, initialt fick regera med oppositionens budget. I budgetpropositionen för 2021 uppger regeringen att man tvingats skjuta på redovisningen med anledning av arbetet med coronapandemin.

Avslutande bedömning och kommentarer

Regeringens arbete med riksdagens tillkännagivande från 2017 har dröjt och nu aviserar regeringens att de avser att återkomma senast 2022. Skälen till att arbetet dragit ut på tiden är de politiska förutsättningarna och coronapandemin under 2020. Granskningsrapporten och riksdagens tillkännagivande uppges emellertid ha bidragit till en intern genomlysning av både befintliga och nya riktade statsbidrag som Socialdepartementet ansvarar för.

Uppdaterad: 07 april 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?