Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Syftet med granskningen var att undersöka om de riktade statsbidragen till hälso- och sjukvården fungerat som avsett.

Granskningen visade att eftersom statsbidragen ser så olika ut och pågår olika länge blir styrningen svåröverskådlig. Granskningen visade också att landstingen tog emot bidragen på olika sätt, vilket också påverkade resultaten av dem. Det var också genomgående svårt att veta vad bidragen lett till eftersom få bidrag utvärderades.

Efter granskningen

Regeringen höll delvis med om kritiken men betonade att Riksrevisionens iakttagelser avsåg statsbidrag under 2015. De två efterföljande åren hade statsbidragen enligt regeringen förändrats och förbättrats.

Med anledningen av granskningen föreslog socialutskottet att fem tillkännagivanden skulle riktas till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården:

  • I fortsättningen bör en bortre tidsgräns fastställas när riktade statsbidrag beslutas.
  • Statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
  • En översyn bör göras av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns.
  • En plan bör tas fram för att få till stånd en systematisk process som fungerar vid beslut om införande av nya riktade statsbidrag.
  • Riktade, väl avvägda och tidsbegränsade statsbidrag, exempelvis prestationsbaserade statsbidrag, kan vara ett effektivt redskap bland annat när det gäller landstings och kommuners förmåga att hantera vissa utmaningar och problem. Det bör vara ett krav vid införandet av prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas, och det ska gälla även efter det att bidraget har upphört.

Utskottet föreslog att skrivelsen läggs till handlingarna. Kammaren biföll utskottets förslag.

I regeringens skrivelse till riksdagen som innehåller vidtagna åtgärder under 2017 meddelade regeringen att skrivelsen med anledning av granskningen inte är slutbehandlad. När det gäller de två första tillkännagivandena, bortre tidsgräns och uppföljning och effektutvärdering, bereds frågorna i Regeringskansliet och regeringen avsåg att återkomma i budgetpropositionen för 2019. Detta gjorde regeringen inte. När det gäller de tre andra tillkännagivandena uppgav regeringen att dessa bereds i Regeringskansliet.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?