Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen. I samband med Storbritanniens folkomröstning om landet skulle vara kvar i eller lämna EU fanns det en stor osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna av själva omröstningsresultatet och det bedömdes finnas risk för finansiell instabilitet. Granskningens syfte var att undersöka om de myndigheter som har ansvar för den finansiella stabiliteten vidtog relevanta förberedelser inför folkomröstningen i juni 2016.

Granskningsobjekt var regeringen (Finansdepartementet), Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. Finansiella stabilitetsrådets kansli ingick i studien utan att vara granskningsobjekt.

De övergripande slutsatserna av Riksrevisionens granskning var att regeringen och dess myndigheter samt Riksbanken vidtog förberedelser i rimlig omfattning och att deras krisberedskap var god inför den brittiska folkomröstningen. Riksrevisionen rekommenderade att myndigheterna borde upprätta styrdokument eller motsvarande vägledningar för att snabbt kunna ställa om från normal verksamhet till krisberedskap. Vidare ansåg Riksrevisionen att myndigheterna borde göra systematiska och heltäckande utvärderingar av såväl krisförberedelser som krishantering i syfte att vid behov uppdatera relevanta styrdokument.

Efter granskningen

I skrivelsen instämde regeringen liksom myndigheterna (Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och finansiella stabilitetsrådets kansli) i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser. Myndigheterna ansåg att det var viktigt att utvärdera och ta lärdom av faktiska kriser eller av olika krisövningar. Vidare delade myndigheterna Riksrevisionens uppfattning att styrdokument för vägledning i krishantering är värdefullt.

Före publiceringen av Riksrevisionens rapport initierades ett arbete inom finansiella stabilitetsrådet för att ta fram stöddokument för krishantering och genomföra ett antal kris- eller scenarioövningar. En scenarioövning för att öva svenska myndigheters krishantering av finansiella företag genomfördes i maj 2017. Med hänvisning till myndigheterna syn på Riksrevisionens rekommendationer och det planerade arbetet inom det finansiella stabilitetsrådet ansåg regeringen genom skrivelsen att granskningen var färdigbehandlad. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Inom området krishantering, utan direkt koppling till Riksrevisionens rapport, har det skapats ett forum där det ska genomföras krisövningar på ett nordiskt-baltiskt plan. Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge tagit fram ett samförståndsavtal, en så kallad Memorandum of Understanding (MoU), för att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?