Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Regeringen behandlade granskningen i skrivelse 2015/16:179 där den delvis instämmer i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen. Vidare framhåller regeringen att den kontinuerligt arbetar med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar. Regeringen delar dock inte bedömningen att uppföljningen och beräkningen av avvikelser från överskottsmålet bör göras mer mekaniskt eller att måluppfyllelsen framför allt bör analyseras i ett tillbakablickande perspektiv.

I skrivelsen hänvisar regeringen till att den uppdragit till en parlamentarisk kommitté att göra en översyn av målet för det finansiella sparandet (dir. 2015:63). Överskottsmålskommitténs uppdrag omfattar även att överväga om det finns behov av att förstärka den löpande utvärderingen av finanspolitiken. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var färdigbehandlad.

Granskningen riksdagsbehandlades i bet. 2016/17:FiU1, där utskottet konstaterar att Överskottsmålskommittén lämnat sitt betänkande (SOU 2016:67). Kommitténs förslag innebär vissa förändringar i det finanspolitiska ramverket, bl.a. en förändrad målnivå och att ett skuldankare bör införas. Där framförs också förslag om att uppföljningen av överskottsmålet ska skärpas genom en tydligare definition av målavvikelsen och en plan för att återgå till målet vid avvikelser. Utskottet konstaterar vidare att det finns bred politisk enighet bakom kommitténs förslag.

När det gäller frågan om beräkning av potentiell BNP framhåller utskottet att det kan vara svårt att bedöma dels antalet asylsökande, dels i vilken takt dessa kan komma i arbete. Utskottet noterar dock att regeringen i budgetpropositionen för 2017 (2016/17:1), i linje med Riksrevisionens rekommendation, utgår från att det tar tid för de nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

När det gäller frågan om redovisningen av budgeteffekter framhåller utskottet i sitt betänkande att det vid flera tidigare tillfällen påtalat behovet av en ökad transparens och tydlighet i regeringens redovisning av budgeteffekter. Utskottet föreslog att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

I 2017 års ekonomiska vårproposition (2016/17:100) ställde sig regeringen bakom Överskottsmålskommitténs förslag och föreslår att de ska tillämpas från och med 2018 års ekonomiska vårproposition. Finansutskottet välkomnade regeringens förslag (bet. 2016/17:FiU20).

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?