Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Syftet med granskningen var att bedöma om de tillfälliga gränskontroller vid inre gräns som infördes i november 2015 upprättades på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Riksrevisionen konstaterade att Polismyndigheten i stort upprättade gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt. Däremot fanns det brister i myndighetens beredskap, styrning och uppföljning, utan vilka de tillfälliga gränskontrollerna hade kunnat upprättas på ett mer effektivt sätt.

Granskningen visade också att regeringen beslutade om återinförande och förlängning av de tillfälliga gränskontrollerna utan ordentlig styrning och uppföljning av dem. Detta medförde enligt Riksrevisionen stora risker, särskilt som det har handlat om en större polisinsats i en för Polismyndigheten redan ansträngd situation, tillämpningen av en restriktiv undantagsregel och att gränskontroller kan få stora konsekvenser för enskilda personer.

I granskningen pekade Riksrevisionen på åtgärder som skulle förbättra förmågan att i framtiden upprätta tillfälliga gränskontroller vid inre gräns mer effektivt och med högre kvalitet. Riksrevisionen menade att regeringen borde se över utlänningslagen och utlänningsförordningen avseende Polismyndighetens och Migrationsverkets respektive ansvar. Vidare ansåg Riksrevisionen att Polismyndigheten borde planera för anpassning och utrustning av möjliga kontrollplatser vid tillfälliga gränskontroller vid inre gräns, uppdatera sina beredskapsplaner, ta fram principer för urval av förstärkningspersonal och genomföra en bredare utbildningsinsats inom myndigheten avseende utlänningsrätt.

Efter granskningen

I skrivelse 2016/17:118 lämnade regeringen sitt svar på Riksrevisionens granskning. Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning att regeringens styrning hade varit otydlig eftersom beslutet att införa tillfälliga gränskontroller vid inre gräns enligt regeringen angav syftet med dem. Regeringen ansåg inte heller att regeringens uppföljning av insatsen hade varit otillräcklig utan menade att de löpande kontakterna med myndigheterna och myndigheternas lägesbilder gav tillräcklig information. Vidare framförde regeringen att ansvarsfördelningen mellan Polismyndigheten och Migrationsverket är tydlig, varför en översyn av utlänningslagen och utlänningsförordningen inte behövdes. Regeringen ansåg därmed att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Justitieutskottet föreslog riksdagen att lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslå ett yrkande i en följdmotion.

Polismyndigheten har enligt sin årsredovisning för 2016 genomfört utbildningsinsatser avseende gränskontrollverksamhet inom myndigheten. I årsredovisningen för 2017 diskuterar myndigheten även vad den behöver för att ha beredskap och förmåga att upprätta ändamålsenliga gränskontroller vid inre gräns.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?