Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens program Arbetsmarknadsutbildning (AUB) ger likvärdiga effekter i hela landet och om den eventuella variationen i effekt av detta program har förändrats över tid.

Resultaten visade att Norra Mälardalens marknadsområde levererade de högsta effekterna av arbetsmarknadsutbildning under den studerade tidsperioden 2006–2011. Effekten var mer än dubbelt så hög i Norra Mälardalen jämfört med marknadsområdet Norra Norrland, medan skillnaderna i effektstorlek mellan marknadsområden för resterande marknadsområden var relativt små.

Riksrevisionen rekommenderade Arbetsförmedlingen att vid effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program inkludera ett regionalt perspektiv för att bidra till att programmen ger likvärdiga effekter i olika regioner.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten framhöll regeringen att Riksrevisionens rapport utgör ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att tillhandahålla arbetsmarknadsutbildning på ett träffsäkert och effektivt sätt. Regeringen instämde i Riksrevisionens rekommendation till Arbetsförmedlingen att myndigheten vid effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program bör inkludera ett regionalt perspektiv för att bidra att programmen ska ge likvärdiga effekter i olika regioner. Att kunna svara på frågan om varför vissa delar av landet uppnått bättre effekter i form av övergångar till arbete än andra delar ger ett viktigt underlag i arbetet med att utveckla arbetsmarknadsutbildningen och andra program inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen förväntar sig att Arbetsförmedlingen finner en god balans i avvägningen mellan nationell, regional och lokal upphandling av arbetsmarknadsutbildning och kommer att följa Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med frågorna.

I Arbetsmarknadsutskottets betänkande med anledning av regeringens skrivelse angav utskottet att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att tillhandahålla arbetsmarknadsutbildning på ett träffsäkert och effektivt sätt. Utskottet instämde i regeringens slutsats när det gäller Riksrevisionens rekommendation att Arbetsförmedlingen vid effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program bör inkludera ett regionalt perspektiv för att bidra till att programmen ger likvärdiga effekter i olika regioner. I övrigt noterade utskottet att det av den senaste arbetsmarknadsrapporten från Arbetsförmedlingen framgår att resultaten av genomförd arbetsmarknadsutbildning har börjat förbättras, även om de fortfarande är otillräckliga. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen fortsätter att följa upp arbetsmarknadsutbildningen med fokus på att förbättra matchningen av arbetssökande med arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov. Riksdagen beslutade att bifalla utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Arbetsförmedlingen kommenterade granskningsrapporten i Arbetsmarknadsrapport 2018 och skriver där att de håller med om att det är viktigt att det inte uppstår regionala skillnader i effekterna av arbetsmarknadspolitiska program. Myndigheten kommer därför att följa utvecklingen av regionala skillnader i den ordinarie uppföljningsverksamheten. Arbetsförmedlingen lyfter även i sitt svar på rapporten upp vikten av att utvärdera kedjor av insatser där AUB ofta följer på en förberedande insats eller utbildning. Vad gäller Riksrevisionens rekommendation skriver Arbetsförmedlingen att de är positivt inställda till att det genomförs effektutvärderingar som syftar till att studera regionala skillnader. Arbetsförmedlingen konstaterade dock också att det är resurskrävande att göra effektutvärderingar, och med tanke på att granskningen endast visade små regionala skillnader finns det inte indikationer på att detta är ett stort problem. Om det i ordinarie uppföljningsverksamhet skulle påvisas att det finns stora regionala skillnader i utfallet i jobb kan det dock bli aktuellt att initiera en effektutvärdering med fokus på regionala skillnader.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?