Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om staten utformat ersättningssystemet så att kommuner har rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för mottagandet av asylsökande och nyanlända samt om ersättningssystemet kan förenklas eller effektiviseras.

Granskningen visade att det saknas en tydlig princip för kostnadsansvaret för mottagandet mellan stat och kommun och att regeringen endast hade en fragmentarisk bild av kommunernas faktiska kostnader för mottagandet. En majoritet av kommunerna bedömde dock att ersättningarna motsvarade eller översteg kostnaderna för mottagandet. Granskningen visade också att systemet var omotiverat detaljerat. Systemet var dyrt att administrera och Migrationsverkets och kommunernas kostnader för detta uppskattades till drygt 300 miljoner kronor. Att Migrationsverket saknade en e-tjänst för ansökan bedömdes bidra till de höga kostnaderna.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att förtydliga principerna för kostnadsansvaret, följa upp kommunernas faktiska kostnader för mottagandet och se över avvägningen mellan träffsäkerhet och enkelhet i ersättningssystemet i syfte att genomföra förenklingar. Riksrevisionen rekommenderade Migrationsverket att prioritera arbetet med att effektivisera handläggningen och förenkla ansökningsförfarandet.

Efter granskningen

Regeringen angav i sin skrivelse att man delar Riksrevisionens övergripande bedömning att kommunersättningarna för migration och integration är för detaljerade och administrativt betungande och därför bör förenklas. Regeringen hänvisade till den pågående Mottagandeutredningen, som bland annat skulle lämna förslag om hur den statliga ersättningen till kommuner och landsting bör utformas i syfte att effektivisera och förenkla systemet. När slutbetänkandet från Mottagandeutredningen överlämnats avsåg regeringen att se över behovet av förändringar i ersättningssystemets utformning. Regeringen ansåg dock, till skillnad från Riksrevisionen, att det redan fanns tydliga principer för kostnadsansvaret för mottagandet.

Socialförsäkringsutskottet angav i sitt betänkande att man såg positivt på att regeringen i samband med beredningen av Mottagandeutredningens kommande förslag avsåg att se över behovet av förenklingar i ersättningssystemets utformning. Utskottet ansåg även att frågan om uppföljning av kommunernas kostnader är angelägen. Däremot ansåg utskottet inte att det finns skäl att förtydliga principerna för kostnadsansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

Mottagandeutredningens slutbetänkande lämnades till regeringen den 28 mars 2018. Utredningen innehöll förslag om förenklingar och andra förändringar av ersättningssystemet. Regeringen har inte beslutat om några åtgärder med anledning av utredningens förslag i dessa delar.

Migrationsverket har, efter granskningen, utvecklat en e-tjänst för ansökan av vissa ersättningar för asylsökande. Ambitionen är att utveckla e-tjänsten så att den omfattar fler ersättningar.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?