Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat betydelsen av sökandesammansättningen hos arbetssökande för matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Granskningen innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Arbetsförmedlingen.

Enligt Riksrevisionens analys minskade jobbchansen, mätt som övergången till osubventionerat arbete för arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, mellan 2007 och 2015. En del av denna minskning förklaras av förändringar i sökandesammansättningen, men stora delar av jobbchansförsämringen går inte att förklara med en ändrad sökandesammansättning. I stället handlar försämringen i stor utsträckning om en oförklarad generell jobbchansförsämring.

Riksrevisionen rekommenderade Arbetsförmedlingen att överväga att genomföra djupare analyser av jobbchansförsämringen jämfört med de analyser som i dag görs i årsredovisningen och arbetsmarknadsrapporten. Vidare rekommenderades Arbetsförmedlingen att försöka ta reda på varför förhållandevis väletablerade grupper på arbetsmarknaden fått en försämrad jobbchans.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten framhöll regeringen att Riksrevisionens rapport utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om matchningseffektivitetens utveckling. Vidare förutsatte regeringen att Arbetsförmedlingen följer Riksrevisionens rekommendationer och överväger djupare analyser av jobbchansförsämringen samt undersöker vad den oförklarade delen i försämringen kommer sig av.

Arbetsmarknadsutskottet instämde i regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till diskussionen om matchningseffektivitetens utveckling. Utskottet kunde konstatera att Arbetsförmedlingen hade tagit emot granskningsrapporten och att myndigheten lämnat ett antal kommentarer till de slutsatser som Riksrevisionen drar i rapporten. Vidare noterade utskottet att myndigheten i Arbetsmarknadsrapporten 2018, som nyligen hade publicerats, understryker hur viktigt det är med kunskap om hur matchningseffektiviteten utvecklas och att rapporten innehåller ett särskilt avsnitt om myndighetens analysarbete på området. Ett arbete med att omhänderta Riksrevisionens rekommendationer hade därigenom påbörjats inom myndigheten.Utskottet såg det som förhastat att i detta läge begära att regeringen ska ställa krav på Arbetsförmedlingen att genomföra en ny analys och avstyrkte därför det motionsförslag som väckts med anledning av skrivelsen. Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Arbetsförmedlingen har kommenterat granskningsrapporten i en rapport, i vilken de skriver att Riksrevisionens granskning är värdefull eftersom den visar att analysen kan fördjupas och leda fram till mer nyanserade slutsatser om orsakerna till matchningseffektivitetens utveckling genom att använda individdata som ett alternativ till makrodata. Arbetsförmedlingen framhåller dock att en analys av matchningseffektiviteten som använder mikrodata således inte utesluter en analys med makrodata, utan att dessa analytiska utgångspunkter bör ses som komplementära.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?