Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens bolagsinnehav. Staten är en av Sveriges största bolagsägare. Granskningen syftade till att besvara frågor om förvaltningen av de statligt ägda bolagen säkerställer att motiven till statligt ägande är aktuella och tydligt formulerade samt om rapporteringen till riksdagen är ändamålsenlig. Granskningen berörde Regeringskansliet och bolag som är förvaltade av Regeringskansliet.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att regeringen inte gjorde tillräckligt för att säkerställa att motiven till det statliga bolagsägandet var aktuella och tydligt formulerade för alla bolagen. Regeringen hade vid tre tillfällen låtit externa experter analysera hur riksdagens motiv till ägande uppfylldes. Granskningen visade att det gått fem år sen den senaste genomgången genomfördes. Regeringen hade även utarbetat och genomfört genomgångar av enskilda bolag på Regeringskansliet. Granskningen visade att det inte fanns någon samlad statistik inom Regeringskansliet över genomförda bolagsgenomgångar. Riksrevisionen gick igenom de analyser som genomförts av externa experter på uppdrag av regeringen och Regeringskansliets genomgångar av enskilda bolag. Riksrevisionen gjorde även egen genomgång av samtliga statligt ägda bolag i syfte att identifiera exempel på bolag som det kunde finnas anledning att genomföra en fördjupad analys av, med avseende på motiven till statligt ägande. Bland de exempel som Riksrevisionen identifierade ingick följande bolag: Swedesurvey, Apoteksgruppen och Metria.

Vidare bedömde Riksrevisionen att regeringens rapportering till riksdagen om det statliga bolagsägandets motiv och aktualitet kunde och borde utvecklas. Regeringens rapportering till riksdagen sedan 2011 hade innehållit skrivningar om att regeringen går igenom innehaven och prövar skälen till ägandet. Granskningen visade att regeringen inte kommunicerat resultatet av de genomgångar som genomförts annat än i de fall där regeringen bett om mandat från riksdagen att förändra ägandet.

För att statligt ägda bolag ska svara upp mot de motiv för statligt ägande som riksdagen angett rekommenderade Riksrevisionen regeringen att intensifiera sitt arbete med att implementera OECD:s riktlinje om att noggrant utvärdera och informera om motiven till ägandet i varje enskilt bolag. Riksrevisionen rekommenderade också regeringen att återkommande och tydligt rapportera till riksdagen de övergripande målen till statligt ägande i varje enskilt bolag och att överväga att informera riksdagen om eventuella åtgärdsplaner avseende bolag där motiven till statligt ägande inte är aktuella.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den i huvudsak delade Riksrevisionens iakttagelser vad avser regeringens översyn och rapportering av det statliga bolagsägandet. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att skälen till det statliga ägandet löpande bör genomlysas och motiveras. Metoderna för detta och hur det rapporteras kunde dock variera, enligt regeringen.

För staten som ägare ingick det enligt regeringen att pröva skälen för fortsatt statligt ägande liksom att överväga samtliga bolags olika uppdrag och inriktning. Regeringen hänvisade till att man har föreslagit att statens innehav i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB och i Metria AB borde avyttras samt att SweRoad borde avyttras eller likvideras. Vidare föreslog regeringen att Swedesurvey AB borde avvecklas och likvideras för att överföra delar av verksamheten till Lantmäteriet.

Regeringen avsåg att fortsätta utvecklingen av sin årliga skrivelse om bolagen till riksdagen för att säkerställa att riksdagen fick en god bild av den statliga bolagsportföljen.

I näringsutskottets betänkande med anledning av regeringens skrivelse framhöll näringsutskottet vikten av att den statliga bolagsportföljen genomlyses för att det ska finnas ett gott underlag inför olika beslut om ägande och förvaltning av de statliga bolagen. Utskottet förordade i och med detta att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Kammaren biföll utskottets förslag.

Statens innehav i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB avyttrades i november 2017 och SweRoad i maj 2018.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?