Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen med Riksrevisionens bedömning att regelverket behövde förtydligas och att bemyndigandet att meddela föreskrifter för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) behövde ses över. Regeringen ansåg dock att det krävs en mer omfattande analys för att avgöra hur varje enskild fråga lämpligast kan förtydligas. Regeringen informerade även om att IAF redan hade lämnat en begäran om utökat bemyndigande som bereds inom Regeringskansliet.

Regeringen meddelade att den i februari 2018 tillsatte en utredning om en ny arbetslöshetsförsäkring (A2018:01). Utredningen ska analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring som är grundad på inkomster kan utformas. Därmed kan utredningen leda till en ny utformning av arbetslöshetsförsäkringen, vilket kan medföra att behovet av åtgärder utifrån Riksrevisionens rekommendationer förändras. I och med skrivelsen betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet instämde i Riksrevisionens bedömning av behovet av ett förtydligande av regelverket och en översyn av IAF:s bemyndigande att meddela föreskrifter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?