Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I regeringens skrivelse framkom att regeringen instämde med Riksrevisionens bedömning och rekommendationer. Regeringen hade som avsikt att göra en översyn av regelverket för att minska risken för återkrav och skuldsättning. Gällande rekommendationen om att förbättra de it-mässiga förutsättningarna för uppföljningen ansåg regeringen dock att det fanns anledning att avvakta tills översynen av regelverket har genomförts. Regeringen avsåg inte vidta ytterligare åtgärder och ansåg skrivelsen därmed vara slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet hade inget ytterligare att tillägga och föreslog riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna, vilket bifölls av riksdagen.

I anslutning till skrivelsen lade regeringen fram en proposition om regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Propositionen, som antogs av riksdagen, innebar en tidigareläggning av avstämning av bidragsgrundande inkomster för bostadsbidraget och att lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag skulle upphävas och innehållet flyttas till socialförsäkringsbalken.

Regeringen beslutade även att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av reglering för bostadsbidrag och redovisa denna senast den 1 oktober 2020. Regeringen har efter det kommit med tilläggsuppdrag och vid två tillfällen förlängt det ursprungliga uppdraget till att redovisas senast den 1 oktober 2021.

Försäkringskassan började från och med 2021 att jämföra årsinkomsten i ansökan med inkomsten i deklarationen redan året efter mottaget bostadsbidrag, i stället för två år efter. Detta gör att beslut om slutliga bostadsbidrag fattas ett år tidigare.

I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2021 framkom att Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder den vidtagit för att stärka verksamheten för återkrav samt bedöma vilka resultat dessa åtgärder har fått.

Övriga kommentarer

Utskottet - fel länk på hemsidan ska hänvisa till betänkande 2018/19:SfU9 men hänvisar istället till betänkande av den proposition som regeringen la fram i samband med detta.

Uppdaterad: 09 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?