Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse ansåg regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport bör kunna fungera som underlag i det fortsatta arbetet av ett pågående regeringsuppdrag. Den 25 januari 2018 gav regeringen Socialstyrelsen och Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag. Syftet var att förbättra dialogen och samverkan mellan Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården i frågor rörande läkarintyg och sjukskrivningsprocessen. Bakgrunden var att regeringen tidigare konstaterat att det fanns behov av att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Uppdraget slutredovisades i juni 2019.

Vidare skrev regeringen att regionerna (dåvarande landsting) hade fått stimulansmedel i syfte att höja läkarintygens kvalitet, underlätta hälso- och sjukvårdens kommunikation med Försäkringskassan, samt att utveckla sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården. Stimulansmedlen hade getts ut till följd av en överenskommelse mellan regeringen samt Sveriges Kommuner och Regioner (dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting). Regionerna hade även fått stimulansmedel för att säkerställa att läkare och övrig berörd personal skulle ha tillräcklig kunskap och kompetens i försäkringsmedicin. I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet instämde med Riksrevisionens bedömning om att kraven för ansvarstagande bör stärkas för hälso- och sjukvården såväl som Försäkringskassan, och föreslog även att rikta ett tillkännagivande mot regeringen. Dessutom menade socialförsäkringsutskottet att de krav och förväntningar som ställs på sjukskrivande läkare under sjukskrivningsprocessen bör förtydligas. Socialförsäkringsutskottet föreslog, i enlighet med motionsyrkanden, riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör initiera en översyn av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys vid psykiatriska diagnoser, och särskilt vid samsjuklighet. Socialförsäkringsutskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll socialförsäkringsutskottets förslag till beslut om tillkännagivande med anledning av Riksrevisionens granskning, och att skrivelsen lades till handlingarna.

I sitt betänkande behandlade Socialförsäkringsutskottet både denna och en annan närliggande granskningsrapport från Riksrevisionen. De båda rapporterna debatterades i riksdagen den 6 mars 2019.

I regeringens skrivelse över åtgärder under 2019 framkom att regeringen den 11 december beslutade att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan ett nytt uppdrag. Syftet var att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skulle beakta riksdagens tillkännagivande vid genomförandet av uppdraget. Delredovisning av uppdraget skedde i juni 2020, och slutredovisning ska ske senast 15 oktober 2021. Slutligen uppgav regeringen att punkten inte var slutbehandlad. Försäkringskassan har förtydligat sin modell för försäkringsmedicinsk analys i sitt vägledningsstöd för handläggning. Detta framkommer i delredovisningen.

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) svarade den 9 oktober 2019 på en skriftlig fråga rörande en översyn av Försäkringskassans beslutsstöd. Shekarabi hänvisade till att riksdagen gett regeringen ett tillkännagivande om behovet av en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet, samt Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?