Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen sina egna och därutöver Finansinspektionens synpunkter.

Regeringen instämde i flera av Riksrevisionens iakttagelser, exempelvis att regelverket för makrotillsyn har förändrats sedan 2014. Däremot delade regeringen inte Riksrevisionens bedömning att målen för makrotillsyn skulle vara otydliga. Regeringen hänvisade till en proposition där regeringen bland annat har redogjort för vad makrotillsyn ska syfta till att uppnå. Regeringen höll med Riksrevisionen om att transparens och tydlighet är viktigt i genomförandet av makrotillsynen. Regeringen ansåg att Finansinspektionen har utvecklat ett tydligt ramverk och tydlig kommunikation för makrotillsynen. Regeringen instämde däremot inte med Riksrevisionens bedömning om samverkan kring valet av makrotillsynsåtgärder.

Regeringen hänvisade till Finansinspektionens regleringsbrev för 2018 och 2019, där regeringen har givit Finansinspektionen i uppdrag att utveckla och redovisa metoder för att utvärdera makrotillsynen. Uppdraget skulle delrapporteras senast den 12 juni 2018 och slutredovisas senast den 14 juni 2019. Regeringen höll med Riksrevisionens bedömning att samverkan mellan myndigheterna i Finansiella stabilitetsrådet fungerade väl.

Regeringen meddelade att det fanns skäl att införa en ordning för att regeringens ställningstagande ska göras skriftligt vid medgivandebeslut. Dessutom kommer regeringen redogöra för vilka kompletterande analyser som regeringen utgått från, i de fallen där regeringen tar hänsyn till andra aspekter än de som Finansinspektionen har beaktat. Regeringen ansåg därmed att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Finansinspektionen ansåg inte att makrotillsynen borde bli mer mekanisk, men däremot att sårbarhetsanalyser av åtgärder kan och bör fortsätta utvecklas. Vidare var finansinspektionen positiv till att sammanställning analyser av de åtgärder som Finansinspektionen vidtagit. Samtidigt menade Finansinspektionen att det inte går att skapa en komplett sammanställning av alla möjliga makrotillsynsåtgärder. Finansinspektionen höll med Riksrevisionen om att samverkan med myndigheterna i Finansiella stabilitetsrådet fungerar väl, och välkomnade ett utvecklat samarbete. Däremot höll finansinspektionen inte med Riksrevisionen om att samverkan endast ska handla om de verktyg som Finansinspektionen ansvarar för.

Finansinspektionen publicerade den 8 juni 2018 en delrapport om Finansinspektionens användning av makrotillsynsverktyg. Den 14 juni 2019 publicerade Finansinspektionen en slutlig rapport om Finansinspektionens arbete med makrotillsyn.

Finansutskottet meddelade i sitt betänkande att utskottet höll med Riksrevisionen och regeringen om att transparens och tydlighet är viktigt i genomförandet av makrotillsynen. Vidare ansåg finansutskottet att det var rimligt att regeringen tar till sig Riksrevisionens rekommendationer om målförtydligande av Finansinspektionens makrotillsynsuppdrag. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 06 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?