Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

År 2010 fick Arbetsförmedlingen (AF) ansvaret för att samordna etableringsinsatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Reformen innebar att ansvaret för de nyanländas etablering överfördes från kommunerna till AF. Det övergripande syftet med reformen var att underlätta och påskynda etableringen av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är den vanligaste aktiviteten inom etableringsuppdraget, och är också en av AF:s största insatser. Under 2017 deltog 75 000 personer i insatsen, varav drygt 42 000 inom etableringsuppdraget. FUB består av flera olika inriktningar, och inom etableringsuppdraget är Kunskapsvalidering och Yrkessvenska vanligast. Kostnaden för köp av FUB uppgick under året till totalt 2,2 miljarder kronor.

Riksrevisionen har tidigare granskat FUB. I en första rapport (2016:21) granskades AF:s styrning, användning och uppföljning av insatsen. I en andra rapport (2017:20) undersöktes effekterna av att delta i FUB på, bland annat, deltagarnas arbetsinkomster. Den första rapporten visade att styrningen ger arbetsförmedlarna möjlighet till flexibel användning av insatsen, och att insatsen ibland används för att säkra aktivitetsnivån för deltagarna i etableringsuppdraget. Granskningen visade också att uppföljning och analys av hur insatsen fungerar kan stärkas. Uppföljning av hur det går för deltagarna kan användas för att utveckla verksamheten och för att säkerställa att insatsen används på bästa sätt. Den andra rapporten var begränsad till deltagare i FUB utanför etableringsuppdraget, och visade i genomsnitt negativa effekter av att delta i FUB som första insats jämfört med att inte delta i något program eller med att delta i Arbetspraktik (APR). För utomeuropeiskt födda och för de med högst en förgymnasial utbildning var effekten dock positiv. Deltagarna i etableringsuppdraget inkluderades inte i analysen eftersom det inte bedöms som möjligt att undersöka effekterna för deltagare inom etableringsuppdraget med registerbaserad analys. Men eftersom majoriteten av deltagarna i FUB finns just inom etableringsuppdraget bedömer Riksrevisionen att det är viktigt att så långt som möjligt följa upp hur det går för deltagarna. Den här rapporten kompletterar därför den tidigare rapporten (2017:20) och ingår inom ramen för samma granskning. Kunskap om hur det går för de som deltagit i olika insatser är en förutsättning för en effektiv användning av de resurser som riktas till AF och dess verksamhet.

Uppdaterad: 22 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?