Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Av de som påbörjade etableringsuppdraget 2011 deltog drygt 90 procent i någon aktivitet som motsvarar ett arbetsmarknadspolitiskt program. Av dessa deltog knappt 90 procent i FUB som första aktivitet och knappt 10 procent i APR. Av de som deltog i FUB som första aktivitet har omkring 40 procent någon gång inom etableringsuppdraget också deltagit i APR. Omkring 60 procent av de som deltog i APR har någon gång deltagit i FUB. Bland de som inte deltog i någon aktivitet är kvinnor och personer med högst en förgymnasial utbildning överrepresenterade.

Anvisningen till FUB riskerar att inte alltid utgå från den arbetssökandes behov

Formella krav på aktivitetsnivå och den arbetssökandes behov av aktivitet/stimulans är viktiga faktorer när arbetsförmedlarna anvisar till FUB inom etableringsuppdraget. Även om den arbetssökande bedöms ha behov av en FUB, anvisas inte alltid personen till FUB. De vanligaste orsakerna som arbetsförmedlarna uppger är att den arbetssökande bedöms sakna tillräckliga kunskaper i svenska språket eller att det saknas tillgängliga platser. Att anvisningen riskerar att inte alltid utgår från den arbetssökandes behov stämmer med de slutsatser som drogs i Riksrevisionen (2016).

Knappt 40 procent av deltagarna i FUB har lämnat AF fyra år efter påbörjat etableringsuppdrag

Av de som deltog i FUB som första aktivitet inom etableringsuppdraget har 37 procent lämnat AF fyra år efter påbörjat etableringsuppdrag. Motsvarande siffra för de som deltog i APR är 41 procent.

Deltagare som lämnat AF

Av de som deltagit i FUB och som lämnat AF har knappt 30 procent lämnat för ett jobb. Knappt hälften, 45 procent, har lämnat på grund av okänd orsak eller annan känd orsak. Okänd orsak innebär att AF inte fått kännedom om anledningen till att personerna inte längre söker jobb genom AF. Annan känd orsak kan innebära att den arbetssökande övergår till annan myndighet, så som till exempel Försäkringskassan. Av deltagarna i FUB som lämnade av okänd eller annan känd orsak har upp till 70 procent lämnat arbetskraften, och upp till 20 procent har sysselsättning.

För deltagarna i APR har knappt 40 procent lämnat för ett jobb, och knappt 35 procent har lämnat av okänd orsak eller annan känd orsak. För de som inte deltog i någon aktivitet (som tillhör gruppen arbetsmarknadspolitiska program) har 62 procent lämnat AF. En förklaring till att det är fler som inte deltog i någon aktivitet som har lämnat AF kan vara att det var känt att de inom kort skulle lämna AF – till exempel att personen ska gå på föräldraledighet. Det kan med andra ord ha funnits hinder för personen att delta i aktivitet. Resultaten visar att det är relativt få av de som inte tar del av någon aktivitet som lämnar AF för sysselsättning, men att det är relativt vanligt att de lämnar arbetskraften.

Deltagare som är inskrivna hos AF

Efter deltagandet i den första aktiviteten inom etableringsuppdraget är det vanligt med deltagande i ytterligare aktiviteter. För deltagarna i FUB är det vanligast att de deltar i ytterligare FUB. Omkring 1 procent övergår i aktivitet som innebär någon typ av anställning. Fyra år efter påbörjat etableringsuppdrag har 22 procent av de som är inskrivna hos AF någon typ av anställning. Vanligast är att de deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin.

Vad gäller deltagarna i APR är det vanligast att de deltar i ytterligare APR, men 15 procent övergår i aktivitet som innebär anställning – så som Instegsjobb eller Nystartsjobb. Både Instegsjobb och Nystartsjobb innebär att personen får en arbetsinkomst och i högre grad en egen försörjning. Fyra år efter påbörjat etableringsuppdrag har 37 procent av de som är inskrivna hos AF någon typ av anställning.

Kvinnor och personer med högst förgymnasial utbildning lämnar i högre grad arbetskraften

Fyra år efter påbörjat etableringsuppdrag har 40 procent av kvinnorna som deltagit i FUB och 34 procent av männen lämnat AF. Bland männen är det betydligt vanligare att de har hittat ett jobb, medan kvinnorna oftare har lämnat av annan känd orsak. För kvinnor som lämnat av annan känd orsak är det vanligt att de har lämnat arbetskraften.

För de med högst förgymnasial utbildning har 34 procent lämnat AF, medan motsvarande siffra för de med högre utbildningsnivå är 40 procent. Personer med högre utbildningsnivå lämnar oftare AF för ett arbete, medan det är vanligare att de med högst en förgymnasial utbildning lämnat av annan känd eller okänd orsak. För personer som lämnat av annan känd eller okänd orsak är det vanligt att de har lämnat arbetskraften. För kvinnor som lämnar arbetskraften är de med högst förgymnasial utbildning något överrepresenterade. Bland männen är de med eftergymnasial utbildning något överrepresenterade. Sammantaget är det dock små skillnader i utbildningsnivå mellan de som lämnar arbetskraften och de som inte lämnar arbetskraften för den här gruppen.

Uppdaterad: 22 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?