Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte och genomförande

Syftet med granskningen är att öka kunskapen om hur det går för de som deltar i FUB inom etableringsuppdraget. I huvudsak undersöks om och när deltagarna lämnar AF, och vad de personer som lämnat AF gör efter insatsen. De kan exempelvis ha hittat ett jobb, påbörjat reguljär utbildning eller lämnat arbetskraften av andra skäl. Vi kartlägger även vilka insatser de som är kvar hos AF tar del av.

Genomförandet följer så långt som möjligt genomförandet i den tidigare rapporten inom granskningen (Riksrevisionen 2017:20). Den här granskningen är avgränsad till deltagare som påbörjat etableringsuppdraget 2011. År 2011 var det första året med etableringsuppdraget. Anledningen är att vi vill kunna följa deltagarna under så lång tid som möjligt efter påbörjat etableringsuppdrag. Granskningen baseras i huvudsak på registerdata, och deltagarnas arbetsmarknadsutfall följs till och med 2015. Utgångspunkten är de som deltog i FUB som första aktivitet inom etableringsuppdraget. Vanligtvis deltar nyanlända inom etableringsuppdraget dock i flera insatser efter den inledande aktiviteten. Med aktivitet avses i granskningen insatser som motsvarar ett arbetsmarknadspolitiskt program. I granskningen redovisas resultat även för personer som deltagit i APR som första aktivitet, eller som inte deltagit i någon aktivitet som motsvarar ett arbetsmarknadspolitiskt program inom etableringsuppdraget. Den senare gruppen kan dock ha deltagit i andra aktiviteter så som SFI eller samhällsorientering. Deltagarna i APR utgjorde en av jämförelsegrupperna i den tidigare rapporten inom granskningen (2017:20). APR är även den aktivitet som, näst efter FUB, är vanligast förekommande inom etableringsuppdraget. I den här rapporten ska dock eventuella skillnader i resultat mellan de olika grupperna inte tolkas i termer av effekter (orsakssamband). För att kunna fastställa orsakssamband krävs att de grupper som jämförs är tillräckligt lika för att eventuella skillnader i utfall kan tillskrivas insatsen. För att utifrån registerdata kunna hitta sådana jämförbara grupper krävs mycket detaljerad information om individerna och deras historik. Exempelvis har tidigare arbetslöshet och arbetslivserfarenhet visats sig vara viktiga faktorer. För gruppen nyanlända saknas denna typ av information. Skillnader i utfall mellan grupperna kan således bero på att de deltagit i olika aktiviteter, men skillnaderna kan också bero på att individer som deltar i olika aktiviteter skiljer sig åt på andra sätt. De resultat som tas fram presenteras uppdelat på män och kvinnor samt på deltagare med olika utbildningsnivå. För att ge en bakgrund till hur förmedlare inom etableringsuppdraget arbetar med anvisningar har en enkät genomförts.

Uppdaterad: 22 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?