Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens bedömningar om användningen av fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur. Detta framkom i regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten.

Regeringen instämde inte i iakttagelsen om att regeringens styrning inte stödjer ett trafikslagsövergripande arbetssätt. Regeringen ansåg att den varit tydlig med att den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen skulle utgå ifrån ett trafikslagsövergripande förhållningssätt. Detta framkom enligt regeringen både i myndighetens instruktion (förordning 2010:185) samt i uppdragsdirektivet till Trafikverket. I ändringsdirektivet från maj 2017 fanns enligt regering även krav på att Trafikverket skulle redovisa hur fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande perspektiv har tillämpats.

Regeringen instämde inte heller med Riksrevisionens rekommendation om att regeringen borde säkerställa att Trafikverket ställer samma krav på aktualitet för åtgärdsvalsstudier som för en samlad effektbedömning när dessa utgör underlag för åtgärdsval. I stället konstaterade regeringen att samlad effektbedömning och åtgärdsvalsstudier har olika syften och används vid olika tillfällen. Därmed ansåg regeringen att det inte är självklart att samma aktualitetskrav bör ställas på dem.

Regeringen ansåg att flera av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat till Trafikverket överensstämmer med regeringens och Trafikverkets egna iakttagelser. Trafikverket har ett pågående utvecklingsarbete kring arbetssätt och systemstöd för att åtgärda och förbättra arbetssättet för åtgärdsvalsstudier. Enligt regeringen kommer de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat till Trafikverket att ingå i detta utvecklingsarbete. Regeringen avsåg att följa Trafikverkets utvecklingsarbete noga, och ansåg att Trafikverket har tillräckliga direktiv om hur fyrstegsprincipen samt ett trafikslagsövergripande perspektiv ska vara vägledande i arbetet med den nationella planeringen av infrastrukturinvesteringar. Regeringen avsåg inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningsrapporten och ansåg den som slutbehandlad.

Trafikutskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör:

  • vidta åtgärder för att säkerställa fyrstegsprincipens genomslag,
  • arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för infrastrukturinvesteringar,
  • samt tydligt definiera vad som avses med trafikslagsövergripande anslag i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen.

Utöver detta så delade trafikutskottet regeringens uppfattning att åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar har olika syften, och ser positivt på de utvecklingsarbeten som påbörjats på Trafikverket. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag om att rikta ett tillkännagivande till regeringen och att lägga skrivelsen till handlingarna.

I regeringen skrivelse över åtgärder 2019 framkom att regeringen i propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) angett att regeringen avser att prioritera kostnadseffektiva åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt i större utsträckning. Enligt propositionen ska regeringen även i större utsträckning prioritera åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Angående de samhällsekonomiska kalkylmodellerna angav regeringen att Trafikverket enligt sin instruktion ansvarar för frågan. Trafikanalys ska även kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Regeringen avser att ta del av Trafikanalys redovisning inom området och vid behov återkomma med kompletterande regeringsuppdrag.

I regeringens skrivelse över åtgärder 2020 framkom att regeringen den 25 juni 2020 gav i uppdrag till Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod. Regeringen betonade i det uppdraget att Trafikverket ska ta fram scenarion baserade på antaganden om steg 1-åtgärder. I uppdraget framkom även att regeringen avser att i större utsträckning prioritera kostnadseffektiva steg 1-åtgärder och steg 2-åtgärder samt att regeringen betonat vikten av att effektivisera och optimera användningen av existerande infrastruktur. Punkten om tillkännagivande ansågs inte vara slutbehandlad i skrivelsen.

Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget i oktober 2020, och det ligger som underlag för den infrastrukturproposition som regeringen lämnade till riksdagen i april 2021.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?