Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Skattemässiga effekter bör redovisas

Resultaten i denna granskning visar att investeringssparkontots effekter på 2012–2017 års skatteintäkter har varit betydande och väsentligt skiljer sig från vad regering­en bedömde när förslaget om att införa invester­ings­spar­konto lades fram för riksdagen. Av dessa skäl anser Riksrevisionen att regeringen återkommande bör informera riksdagen om de skatte­mässiga effekt­erna av investerings-sparkonto. Detta kan lämpligen göras i regeringens redovis­ning av skatte­utgifter.

Möjligheten till ytterligare förenkling bör ses över

Införandet av investeringssparkontot har lett till att vissa aspekter av aktiesparande har blivit krångligare. Riksrevisionen anser att regeringen bör se över om det är möjligt att förenkla aktiesparande i investeringssparkonto vad gäller dels deltagande i nyemission och börs­introduktion, dels innehav av aktier i dotterbolag som delats ut.

Vissa aspekter bör beaktas vid en större översyn

Riksrevisionen bedömer att införandet av investeringssparkontot har förenklat sparan­­det i framför allt aktier. Det kan dock fortfarande vara svårt att deklarera kapital­vinster och kapitalförluster på aktier som förs över till investerings-sparkonto. Inför­­an­det av investerings­sparkonto har vidare lett till en genomgripande förändring av hur sparande i direktägda finansiella tillgångar beskattas. Denna för­ändring och höjningarna av invest­­er­ings­­sparkontots schablon­ränta har gjort det svårare för enskilda sparare att över­­­blicka konsekvenserna av val av sparform och val av finansiella tillgångar.

De svårigheter som redogjorts för ovan kan enligt Riksrevision­ens bedömning inte avhjälpas med förändrade regler enbart för investeringssparkonto. Mot bakgrund av att företrädare för regeringen har uttalat att det finns behov av en skattereform anser Riksrevisionen att följande aspekter bör beaktas inom ramen för en sådan reform:

  • I syfte att förenkla deklarationen bör reglerna för redovisning av kapitalvinster och kapitalförluster på aktier ändras. Sådan förenkling är önskvärd oavsett om aktierna förs över till ett investerings­sparkonto eller inte.
  • Konsekvenserna av olika beskattningsprinciper bör allsidigt belysas.
  • Avvikelser från skattemässig neutralitet mellan olika sparformer bör tydligt motiveras.


Uppdaterad: 26 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?