Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov för jämställdhetsintegreringen på integrations- och arbetsmarknadsområdet. Detta framgår av regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningsrapporten. Regeringen instämde i stora drag med Riksrevisionens rekommendation om att regeringen bör redovisa och analysera arbetsmarknadens resultat för att möjliggöra uppföljning av politikens utfall för samtliga utrikes födda kvinnor och män. Regeringen påpekade att det finns olika sätt att redovisa och analysera arbetsmarknadspolitikens resultat, samt att resultatredovisningen behövde vara möjlig att anpassa utifrån relevanta perspektiv. Vidare instämde regeringen i att könsuppdelad statistik är nödvändigt för att kunna analysera hur olika åtgärder påverkar kvinnor och män.

Angående regeringens åtgärder med anledning av granskningen lyfte regeringen att den under mandatperioden har ett särskilt fokus på kvinnors etablering. Vidare framhävde regeringen vikten av jämställdhetsintegrering. Regeringskansliet arbetade med att integrera jämställdhetsperspektivet genom att se över resultattexter, analyser och redovisning av budgetförslag. Detta utvecklingsarbete startade förra mandatperioden. Mot denna bakgrund kommer arbetet inom integrations- och arbetsmarknadsområdet fortsättningsvis att utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv inför kommande budgetpropositioner. Exempelvis kommer regeringen fortsatt att arbeta med utveckling av resultattexterna i budgetpropositioner. I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet ansåg i sitt betänkande att jämställdhet i integrationen behöver synliggöras inom jämställdhetspolitiken. Mot denna bakgrund, och i enlighet med motionsyrkanden, föreslog arbetsmarknadsutskottet riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet handlade om införandet av ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration. Arbetsmarknadsutskottet gav följande förslag på formulering ”Kvinnor och män, flickor och pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige”. Arbetsmarknadsutskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll förslaget till beslut om tillkännagivande med anledning av Riksrevisionens granskning, och beslutade även att lägga skrivelsen till handlingarna.

I regeringens skrivelse över åtgärder under 2019 framkom att regeringen beredde ärendet inom Regeringskansliet. Regeringen uppgav att punkten inte var slutbehandlad. I regeringens skrivelse över åtgärder under 2020 framkom samma information.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?