Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde delvis med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten av landsbygdsprogrammet. Detta framkom i regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten. Regeringen instämde i att den komplexa programstrukturen varit tids- och resurskrävande, att den administrativa bördan för genomförandet varit tung, samt att handläggningen försvårats av bristerna i de nya IT-system som Jordbruksverket hade utvecklat. Regeringen instämde med Riksrevisionens iakttagelse att uppdelningen av programinsatserna i många små budgetar ledde till otydligheter, men konstaterade att uppdelningen följde de EU-gemensamma regelverken.

Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens bedömning om att den insamlade informationen för de EU-gemensamma indikatorerna gav begränsad information om programmets måluppfyllelse. Regeringen bedömde dock, trots de brister som Riksrevisionen iakttagit, att informationen som samlades in var användbar för att utveckla dåvarande program. Tillsammans med löpande nationella uppföljningar och utvärderingar gav det en bild av programmets måluppfyllelse. Regeringen konstaterade även att regionala handlingsplaner årligen tas fram för det regionala genomförandet, och att genomförandet därmed tar hänsyn till regionala förutsättningar.

Regeringen informerade att den hade påbörjat förberedelserna för kommande programperiod och att regeringen inväntade det regelverk som skulle beslutas om på EU-nivå gällande programmets genomförande. På det möte i januari 2019 som landsbygdsministern bjöd in till efterfrågades särskilt de regionala perspektiven för att utgöra underlag till utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken från 2021.

I sin skrivelse informerade regeringen även att den i regleringsbrevet för 2019 gett Jordbruksverket i uppdrag att bistå regeringen i arbetet med den strategiska planen. Jordbruksverket ska även redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete, samt hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i kommande programperiod. Detta ska Jordbruksverket redovisa senast 1 oktober 2019. Utöver detta har regeringen även förstärkt Jordbruksverket med en överdirektör och en styrelse för verket.

Inför planeringen av kommande programperiod bedömde regeringen att det inte vid tidpunkten för skrivelsen behövde vidtas några ytterligare åtgärder. Gällande de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat till Jordbruksverket så angav regeringen i skrivelsen att den följer myndighetens arbete med att omhänderta dessa. Utifrån detta ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Miljö- och jordbruksutskottet instämde likt regeringen med flera av Riksrevisionens slutsatser, och ansåg att regeringen hade vidtagit relevanta åtgärder. Miljö- och jordbruksutskottet föreslog riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med miljö- och jordbruksutskottets förslag.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?