Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen att den inte instämde med Riksrevisionens slutsats om att rollfördelningen mellan de berörda myndigheterna i vissa fall är oklar, utan menade i stället att det finns uppdrag som tydligt åtskiljer de berörda myndigheterna. Regeringen lyfte också fram Riksrevisionens bedömning att ytterligare renodling av myndigheternas verksamhetsområden inte nödvändigtvis skulle leda till effektivitetsvinster. I skrivelsen meddelade regeringen även Universitets- och Högskolerådets (UHR), Universitetskanslersämbetets (UKÄ), samt Vetenskapsrådets bedömningar och synpunkter.

Enligt regeringen rådde det skilda uppfattningar om gränsdragningen mellan UKÄ och Vetenskapsrådet (ej granskningsobjekt): UKÄ såg inga större problem med gränsdragningen mellan de två myndigheterna, medan Vetenskapsrådet framhöll att sådana problem visst fanns. Regeringen menade att dessa typer av frågor kan lösas inom ramen för myndigheternas löpande dialoger med Regeringskansliet.

UHR ställde sig enligt regeringen positivt till rekommendationen om att Regeringskansliet bör överväga att föra gemensamma myndighetsdialoger med UHR och UKÄ för att skapa ökad samordning. Samtidigt ansåg UHR att dialogerna inte bör föras inom ramen för de formella myndighetsdialogerna (vilket var Riksrevisionens rekommendation). Regeringen delade denna uppfattning, och meddelade att den övervägde att hålla gemensamma avstämningar med de berörda myndigheterna. Denna åtgärd kan därmed sägas ligga i linje med Riksrevisionens rekommendation, även om genomförandet såg något annorlunda ut.

Vad gäller Riksrevisionens rekommendation om att regeringen ska tydliggöra ansvar och resursfördelning vid gemensamma uppdrag meddelade regeringen att UHR och Vetenskapsrådet ställde sig positiva till rekommendationen. Regeringen menade att ansvars- och resursfördelningar ska vara tydliga, men framhöll även att regeringen eftersträvar en tillitsbaserad styrning där myndigheter både får och tar ett stort eget ansvar. Regeringen ansåg därför inte att det behövdes någon förändring i hur gemensamma uppdrag till myndigheter utformas. Regeringen betraktade ärendet som avslutat.

I utbildningsutskottets betänkande välkomnade utskottet Riksrevisionens granskningsrapport, och detta särskilt med tanke på att ingen uppföljning av inrättandet av UHR och UKÄ dittills hade gjorts. Utskottet instämde med regeringens synpunkter på granskningsrapporten. I enlighet med utbildningsutskottets förslag lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?