Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I regeringens skrivelse framkom att regeringen instämde med Riksrevisionens iakttagelser. Det var enligt regeringen viktigt att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning i pågående sjukfall prövas utan onödigt dröjsmål. Regeringen konstaterade att den redan tidigare hade uppmärksammat den historiskt låga graden av nybeviljade ersättningar (som Riksrevisionen lyfte fram i sin granskning), och hade därför tidigare initierat en översyn av regelverket för sjukersättning och möjligheter till en meningsfull sysselsättning för den som uppbär sjukersättning.

Den bortre tidsgränsen för sjukpenningen togs bort den 1 februari 2016. I stället för den bortre tidsgränsen införde Försäkringskassan i september 2016 en så kallad särskild utredning, vilken skulle göras i sjukpenningärenden där den försäkrade har varit sjukskriven mellan 366 och 450 dagar. Syftet med införandet av den särskilda utredningen var att förkorta sjukfallen och öka återgången i arbete, men också att utreda möjligheterna att byta ut sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning. Riksrevisionen konstaterade att utredningen endast genomfördes i begränsad utsträckning. Mot denna bakgrund rekommenderade Riksrevisionen regeringen att införa en lagreglerad tidsgräns för prövning av rätten till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen bedömde dock att Försäkringskassan i ökad utsträckning genomförde den särskilda utredningen inom avsatt tid (med hänvisning till Försäkringskassans rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018). På rekommendationen svarade regeringen att den avsåg arbeta vidare med frågan efter att översynen av sjukersättningen avslutats. Vad gäller Riksrevisionens rekommendation om att regeringen borde överväga att ge Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en separat process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, svarade regeringen att frågan främst föll inom ramen för myndighetens interna styrning.

Regeringen ansåg att stödet till individen behöver öka och att regelverket behöver ses över för att skapa trygghet och se till att rätt person får rätt förmån. Regeringen hänvisade till sitt arbete med Åtgärdsprogram 3.0, som presenterades i januari 2018, där en del bestod av ett uppdrag till Försäkringskassan angående att förstärka arbetet med att ge stöd till individers återgång i arbete. En annan del bestod av en översyn av sjukersättningen, som skulle utföras inom Regeringskansliet. Som grund för åtgärdsprogrammet hänvisade regeringen till sina egna tidigare och Riksrevisionens nya iakttagelser, angående det historiskt låga nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning. I och med sin skrivelse ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet noterade i sitt betänkande att regeringen hade uppmärksammat det låga beviljandet av sjukersättning och beslutat om en översyn av reglerna. Bland annat skulle regelverket analyseras för att säkerställa att gränsdragningen mellan de långtidssjukskrivna som fortsätter med sjukpenning och de som i stället beviljas sjukersättning är ändamålsenlig. Översynen skulle slutföras under hösten 2018. I avvaktan på resultatet av översynen fanns det inte skäl för riksdagen att göra några tillkännagivanden, vare sig vad gäller tydliggörande av Försäkringskassans uppdrag, införande av en lagreglerad tidsgräns för prövning av sjuk- och aktivitetsersättning eller ändring av regelverket i övrigt. Inte heller ansåg socialförsäkringsutskottet att det borde införas en ny fristående beslutsprocess för sjuk- och aktivitetsersättning. Mot bakgrund av detta lade riksdagen skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?