Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde med Riksrevisionens slutsats om att det har funnits brister i arbetet med att förhindra otillåten spridning av nationella prov samt att Skolverket och Skolinspektionen åtgärdat flera av dessa brister. Detta framkom av regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten. Regeringen lyfte även att de nationella proven ska digitaliseras från och med 2022 och att risken för otillåten spridning därför kommer att minska ytterligare.

I skrivelsen redogjorde regeringen också för de yttranden som Skolverket och Skolinspektionen gjort om granskningsrapporten. Skolverket beslutade, i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer, om att lämna över information till Skolinspektionen om alla incidenter där huvudmannen går att urskilja. I arbetet med konsekvenserna av otillåten spridning avvaktar Skolverket Polismyndighetens bedömning av vilken typ av brott otillåten spridning kan rubriceras som. Skolverket avsåg att se över insamlingen och redovisningen av resultaten från ersättningsprov under våren 2019. Bedömningen från Skolverket var att en utökad insamling inte går ihop med provens renodlade syfte att vara betygsstödjande. Det är inte heller ett uttalat syfte att proven används som underlag för analys, enligt Skolverket.

Skolinspektionens såg positivt på det förtydligande av Skolverkets hanteringsföreskrifter som beslutades i januari 2019. Däremot ansåg Skolinspektionen att det krävs ytterligare förtydliganden av instruktionerna i föreskrifterna för att de ska kunna användas som tillsynsverktyg i önskad omfattning. Skolinspektionen lyfte även att den avsåg att fortsätta utreda om en granskning av nationella prov i vuxenutbildningen ska genomföras 2019. Inför detta avvaktar Skolinspektionen resultatet från Skolverkets pågående arbete med att ta fram en modell för anpassade nationella prov till vuxenutbildningen.

Regeringen ansåg att det framgick av myndigheternas yttranden över granskningsrapporten att flera av de konstaterade bristerna blivit åtgärdade och att ytterligare insatser pågår för att följa Riksrevisionens rekommendationer. Mot bakgrund av skrivelsen avsåg regeringen inte att vidta ytterligare åtgärder och ansåg att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Utbildningsutskottet instämde med regeringen och ansåg inte att det fanns skäl att vidta ytterligare åtgärder. Riksdagen beslutade att lägga regeringens skrivelse till handlingarna i enlighet med utbildningsutskottets förslag.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?