Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen inte med Riksrevisionens slutsats om att regelverket för affärsverken behöver ses över. Regeringen menade i stället att det nuvarande regelverket för affärsverken är både aktuellt och relevant. Däremot framhävde regeringen att frågan är principiellt viktig, och att det är motiverat att följa utvecklingen av de juridiska behoven för de kvarvarande affärsverken. Regeringen instämde med vissa av Riksrevisionens specifika synpunkter och slutsatser, exempelvis att det saknas kriterier för när affärsverk är en lämplig organisationsform. Samtidigt vände sig regeringen bland annat emot Riksrevisionens bedömning att dokumentationen av regeringens styrning av affärsverken är bristfällig. Mot denna bakgrund avsåg regeringen att inte vidta några åtgärder utifrån Riksrevisionens granskning. Regeringen betraktade därmed ärendet som slutbehandlat.

Finansutskottet hade i sitt betänkande inga invändningar mot regeringens skrivelse. Liksom regeringen menade finansutskottet att Riksrevisionens granskning belyser en viktig principiell fråga, och framhävde vikten av öppenhet vad gäller regeringens styrning av affärsverken. Mot denna bakgrund föreslog finansutskottet att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Detta förslag bifölls av riksdagen.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?