Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse till riksdagen meddelade regeringen att den välkomnade Riksrevisionens granskning, och att den tog frågorna om oegentligheter vid utlandsmyndigheterna på stort allvar. Regeringen hänvisade till att den hade fördjupat sitt arbete med oegentligheter vid utlandsmyndigheterna redan innan Riksrevisionens granskning, men delade likväl bedömningen att det fanns mer att göra. Vad gäller hanteringen av risker för oegentligheter hänvisade regeringen till att utrikesdepartementet under 2018 hade reviderat sin vägledning för utlandsmyndigheternas migrationshantering. Revideringen grundades på ett urval av utlandsmyndigheternas riskanalyser. Efter Riksrevisionens granskning utför utrikesdepartementet även systematiska uppföljningar av samtliga utlandsmyndigheters riskanalyser.

Regeringen instämde i att lokalanställd personal vid utlandsmyndigheterna systematiskt ska utbildas om oegentligheter, och att stödet till myndighetscheferna bör förbättras i detta avseende. Detta menade regeringen att man lyckats med i viss utsträckning. Regeringen hänvisade till att utbildningstillfällen för lokalanställda redan hade anordnats under våren 2018, och skulle fortsätta att anordnas under kommande år. Regeringen instämde även i Riksrevisionens rekommendation om att stödja utlandsmyndigheterna i införandet av löpande kontroller av migrationsverksamheten, och hänvisade till att rutiner för detta har vidareutvecklats och förtydligats.

Regeringen ansåg att det är cheferna för utlandsmyndigheterna som ansvarar för utredning av oegentligheter, men att utrikesdepartementet likväl har ett ansvar att stödja myndighetscheferna i detta. I denna fråga hänvisade regeringen till att den så kallade regeltillsynsfunktionen stärkts efter Riksrevisionens granskning. Regeringen instämde i att Migrationsverkets roll i utredningar vid utlandsmyndigheterna behövde förtydligas, och meddelade att Utrikesdepartementets regeltillsyn och Migrationsverkets enhet för interna utredningar hade upprättat ett samrådsdokument om hur misstänkta oegentligheter ska hanteras. I och med skrivelsen ansåg regeringen att ärendet var slutbehandlat.

I sitt betänkande med anledning av regeringens skrivelse föreslog konstitutionsutskottet riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna. Motiveringen var att regeringen hade vidtagit åtgärder mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna redan innan Riksrevisionens granskning, samt att den hade vidtagit ytterligare åtgärder efter granskningen. Konstitutionsutskottet ansåg därmed inte att det fanns något behov av att kräva ytterligare åtgärder av regeringen genom tillkännagivande. Riksdagen biföll konstitutionsutskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?