Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten välkomnade regeringen Riksrevisionens granskning. Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att det finns risk för bristande effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmedlingens matchningsarbete. Regeringen delade även Riksrevisionens bedömning att Arbetsförmedlingens verksamhet med arbetsmarknadspolitiska bedömningar bör följas upp.

Regeringen informerade om att den i maj 2019 gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för, och bistå med att analysera, vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen (A2019/00923/A). Av uppdraget framgick att Arbetsförmedlingen fortsatt ska ansvara för och utveckla den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, bland annat i syfte att bedöma de arbetssökandes stödbehov. Regeringen informerade även om att den hade påbörjat arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen genom detta uppdrag. Regeringen bedömde att det var nödvändigt att avvakta utvecklingen innan uppföljningen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen utformas närmare. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet konstaterade att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb måste fungera bättre. Utskottet uttryckte förtroende för att regeringen i reformarbetet skulle göra en gedigen analys av hur effektivitet och likvärdighet ska säkerställas. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen för 2020 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster för att kunna dra lärdomar inför reformeringen av systemet. Arbetsförmedlingen skulle lämna lägesbeskrivningar till regeringen avseende hur införandet av tjänsterna fungerade, inklusive hur en effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer kunde säkerställas.

I återrapporteringen till regeringen redovisade Arbetsförmedlingen en beskrivning av vilka överväganden och utgångspunkter som låg till grund för den växlingsplan som tagits fram för växlingen från arbetsförmedlingstjänsten Stöd och matchning till tjänsten Rusta och matcha. Arbetsförmedlingen beskrev även det påbörjade arbetet med implementering och genomförande av växlingen. Rusta och matcha infördes i mars 2020. I återrapporteringen beskrev Arbetsförmedlingen hur tjänsten hade utformats och de avvägningar och resonemang som låg bakom dess utformning.

I regleringsbrevet för 2021 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja en utökning av utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden. Detta syftar till att fler arbetssökande ska kunna ta del av matchningstjänsterna. Arbetsförmedlingen fick också i uppdrag att genomföra en effektutvärdering av tjänsten Stöd och matchning.

I effektutvärderingen undersökte Arbetsförmedlingen om det finns skillnader i övergången till arbete och studier mellan arbetssökande som deltagit i Stöd och matchning under perioden 2016–2018, och jämförbara arbetssökande som inte deltagit i tjänsten under samma tidsperiod. Resultatet visade att det finns förhållandevis små skillnader i utfall mellan arbetssökande som tagit del av tjänsten Stöd och matchning, och jämförbara arbetssökande som inte tagit del av tjänsten.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?