Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i Riksrevisionens övergripande iakttagelser. Det framgår av skrivelsen med anledning av granskningsrapporten. Regeringen höll med om att hanteringen av ej verkställda beslut fortsatt behöver förenklas och kunskapsåterföringen stärkas. Regeringen avsåg därför att följa upp Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) utvecklingsarbete i hanteringen av ej verkställda beslut. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att ej verkställda gynnande domar är ett problem ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Därför avsåg regeringen att se över förutsättningarna för och behoven av att utreda om ej verkställda gynnande domar ska omfattas av kommunernas rapporteringsskyldighet.

Regeringen informerade om ett antal åtgärder som redan hade genomförts på området, bland annat hade en särskild utredare fått i uppdrag att göra en översyn av SoL och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39, dir. 2018:69). Det vanligaste inrapporterade ej verkställda beslutet gäller särskilt boende för äldre. I syfte att öka antalet bostäder för äldre hade regeringen avsatt 695 miljoner kronor i investeringsstöd för äldrebostäder under 2019. Vidare hade regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre.

Riksrevisionen rekommenderade att tidsgränsen bör utökas för när kommunerna ska rapportera ett ej verkställt beslut till IVO, för att minska kommunernas administration. Regeringen menade dock att det skulle medföra negativa konsekvenser. En ökning av tidsintervallet för kommunernas rapportering skulle minska antalet fall som når IVO och därmed minska möjligheterna för IVO att fullgöra sin uppgift att ansöka om sanktionsavgifter enligt SoL eller LSS. Regeringen bedömde att ett ökat tidsintervall skulle riskera en försämrad rättssäkerhet. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Socialutskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) förslog en ökning av tidsintervallet för rapportering av ej verkställda beslut från var tredje till var sjätte månad. Utredningen menade att trots ett ökat tidsintervall kommer det finnas en god möjlighet för kommunal och nationell nivå att skapa sig en god bild av vilka beslut som inte verkställs i tid. Vidare förväntades den föreslagna ändringen inte försämra rättssäkerheten.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?