Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och konstaterade i sin skrivelse att den utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet att med hjälp av digitala tjänster förenkla för företagare. Regeringen instämde i slutsatsen att de digitala tjänsterna hittills inte underlättat processen för att starta företag i önskvärd utsträckning. Regeringen instämde även i att det finns ett behov av att underlätta digital samverkan mellan myndigheterna. Regeringen meddelade att den hade vidtagit åtgärder som den ansåg låg i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen ansåg därför att det i vid tillfället inte fanns anledning att vidta ytterligare åtgärder. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Näringsutskottet föreslog fyra tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om insatser för att förenkla för företag:

  • Regeringen bör överväga att ge fler statliga myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag för att på så sätt underlätta företagandet i Sverige.
  • Regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat i syfte att öka anslutningsgraden hos kommunerna.
  • Regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter.
  • Regeringen bör pröva att använda solnedgångsklausuler då nya lagar och regler införs.

Utskottet föreslog att därefter lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Regeringen hade i regleringsbrevet för 2019 gett Tillväxtverket i uppdrag att redovisa förslag för att öka måluppfyllelsen i förenklingsarbetet. Tillväxtverket återrapporterade att det fanns behov av att konkretisera strategin, öka takten och genomföra mer kraftfulla insatser, samt att revidera målen. I återrapporteringen presenterade Tillväxtverket också ett nytt förslag till strategi som enligt Tillväxtverket till stor del låg i linje med riksdagens tillkännagivanden, se ovan.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?