Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning att de berörda museerna hade genomfört reformen på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens iakttagelse att styrningen behöver förtydligas och att uppföljningen behöver utvecklas. Regeringen menade att det finns skäl att ytterligare förtydliga reformens syfte och mål. Samtidigt konstaterade regeringen att Myndigheten för kulturanalys uppdrag att hämta information om besöksutveckling inte alltid överensstämmer med det informationsbehov museerna har för att kunna utveckla verksamheten. Detta hade lett till att museerna inte prioriterade arbetet med att leverera uppgifter om besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Regeringen menade att det var bekymmersamt att museerna inte hade rapporterat de uppgifter som regeringen hade efterfrågat.

Regeringen instämde delvis i att reformen hade förändrat förutsättningarna för museerna att finansiera sin verksamhet. Regeringen betonade att det är svårt att härleda museernas kostnadsökningar till fri entré. Museernas minskade ekonomiska utrymme för att hantera övriga uppdrag går enligt regeringen i många fall i stället att härleda till ökade kostnader för dessa uppdrag. Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning att fri entré-reformen hade påverkat museernas förutsättningar att utföra sina huvudsakliga uppdrag. Regeringen påpekade att fri entré hade gett museimyndigheterna en större andel finansiering genom anslag, vilket underlättar för planeringen av den avgiftsfria verksamheten.

I regleringsbreven för 2020 gav regeringen museimyndigheterna i uppdrag att redovisa hur man arbetar med att rapportera uppgifter om besöksutveckling, samt vilket behov av information om besöksutveckling som museerna har för att utveckla den egna verksamheten. Vidare informerade regeringen om att den 2020 hade tillskjutit ytterligare tio miljoner kronor till reformen. Detta för att kompensera samtliga museimyndigheter för vissa kostnader till följd av ökat publiktryck. Slutligen meddelade regeringen att den avsåg att ytterligare förtydliga syfte och mål med reformen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Kulturutskottet välkomnade regeringens avsikt att se över reformens syfte och mål och föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?