Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i att det är viktigt med löpande uppföljning och utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn. Regeringen informerade att den löpande följer Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande. Vidare avsåg regeringen att följa upp hur Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av Konkurrensverket, bland annat genom den årliga myndighetsdialogen. Regeringen ansåg därmed att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Näringsutskottet riktade ett tillkännagivande till regeringen utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Tillkännagivandet handlade om att regeringen skulle säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas av Konkurrensverket för att en väl fungerande konkurrenstillsyn uppnås. Vidare ansåg utskottet att regeringen bör återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser till riksdagen. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

I regleringsbrevet för 2020 gav regeringen Konkurrensverket i uppdrag att återrapportera vilka åtgärder myndigheten, utifrån granskningsrapporten, vidtagit för att en väl fungerande tillsyn uppnås.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?