Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i att regeringens styrning på kulturområdet har blivit tydligare samt att den är resultatinriktad, långsiktig och strategisk. Detta framgår av regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens problembeskrivningar. Regeringen instämde i att det finns en risk för att det kan uppstå målkonflikter om regeringens riktlinjer eller villkor för bidrag inte är förenliga med stiftelsernas förordnanden. Regeringen bedömer dock att denna risk är låg. Resultaten följs upp årligen i förhållande till de beslutade riktlinjerna, och uppföljningen tas även upp i dialog med institutionerna. Regeringen underströk också att det vid ändringar av riktlinjer eller villkor för statens bidrag till stiftelser görs en analys av förenligheten med stiftelseförordnandet. Enligt regeringen finns det inte några kända exempel på att en målkonflikt har uppstått i praktiken.

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att det kan finnas en risk för målkonflikter för de statliga bolagen på kulturområdet, eftersom regeringens riktlinjer för bidragen inte är aktiebolagsrättsligt bindande för styrelseledamöternas arbete. Det finns dock inte något exempel på en situation där det har uppstått en målkonflikt mellan riktlinjerna och beslut som fattats på bolagsstämman. Att styra kulturverksamhet med ägaranvisningar skulle dessutom kunna leda till att principen om armlängds avstånd äventyras, eftersom det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är konstnärligt innehåll och verksamheten i övrigt. Detta menade regeringen är viktigt att beakta vid övervägandet av framtida styrning.

Med anledning av Riksrevisionens iakttagelser avsåg regeringen att, i dialog med stiftelserna, ta upp frågan om att riktlinjer eller villkor inte ska strida mot stiftelsernas förordnanden. Regeringen meddelade också att styrformerna för de statligt ägda bolagen inom kulturområdet vid tillfället var under översyn inom Regeringskansliet, och menade att Riksrevisionens granskning var ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Kulturutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och delade regeringens bedömning att det är viktigt att det finns en välfungerande styrning på kulturområdet och att styrningen inom kulturområdet är komplex. Kulturutskottet föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna och att den motion som lämnats skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?