Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen huvudsakligen med Riksrevisionens iakttagelser och bedömningar. Regeringen menade dock att Riksrevisionens uppskattning av mörkertalets storlek är förknippad med ett antal risker, vilket påverkar rapportens slutsatser. Regeringen instämde i att det komplicerade regelverket för bostadstillägget kan utvecklas hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Regeringen informerade om att både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan arbetar med att lansera en preliminär bedömningstjänst på sina respektive webbplatser för att förenkla för de bidragssökande.

Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning om att en automatiserad informationsinhämtning från Skatteverket till Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skulle minska mörkertalet. Regeringen menade att det skulle kunna leda till integritetskränkande risker för individen. Vidare informerade regeringen att Pensionsmyndigheten sedan flera år haft som mål och i uppdrag att arbeta för att minska mörkertalet. Regeringen meddelade att den övervägde att ge samma typ av uppdrag till Försäkringskassan, i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

I regleringsbrevet för 2020 fick Försäkringskassan i uppdrag att redovisa mörkertalet inom bostadstillägg, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa insatser för att minska mörkertalet.

Socialförsäkringsutskottet instämde i att mörkertalet inom bostadstillägget är för stort. Socialförsäkringsutskottet ansåg att uppdraget till Försäkringskassan var ett steg i rätt riktning för att minska mörkertalet. Riksdagen biföll Socialförsäkringsutskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

I årsredovisningen för 2020 presenterade Försäkringskassan de åtgärder som hade vidtagits enligt regeringsuppdraget för att minska mörkertalet inom bostadstillägget. Insatserna hade genomförts i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer och fokuserade på att proaktivt öka andelen som söker bostadstillägg. Insatserna var bland annat ökad samverkan mellan Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, ett nytt handläggningssystem med ökad automatiserad informationsinhämtning, riktade informationsinsatser till försäkrade och preliminär bedömning av bostadstillägg på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan redovisade också beräkningar av det uppskattade underutnyttjandet av bostadstillägget. Beräkningarna visade att andelen hushåll med låg ekonomisk standard hade kunnat minskas om de hade fått bostadstillägg.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?