Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i flera av Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen menade att Sveriges generella beredskap för allvarliga olyckor och kriser hade höjts under de föregående åren, bland annat genom rutiner, arbetssätt och samordningsforum på lokal, regional och nationell nivå. Särskilt hade kärnenergiberedskapen stärkts. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att Sveriges beredskap för kärntekniska olyckor bygger på många aktörers samlade förmåga och att det är viktigt att dessa aktörer har rätt förutsättningar för effektiv samverkan.

Regeringen meddelade att den skulle se över förordningarna med instruktioner för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålskyddsmyndigheten (SSM), för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kärnenergiberedskapen. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att det kan behövas en utvecklad strategi för sanering på strategisk nivå. Regeringen meddelade att den övervägde att ge MSB i uppdrag att i samverkan med övriga berörda aktörer inom sanering utarbeta en nationell strategi för sanering.

Regeringen gav tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) att även utreda rättsliga förutsättningar för myndigheters fortsatta hantering av jodtabletter. Utredningen föreslog i sitt slutbetänkande att en central myndighet med ansvar för samhällets försörjningsberedskap, eller Socialstyrelsen, bör hålla samman uppdraget att upphandla och lagerhålla jodtabletter.

Försvarsutskottet välkomnade Riksrevisionens rapport och underströk vikten av att fortsätta arbeta med att förhindra och hantera kärntekniska olyckor. Utskottet såg positivt på de uppdrag och förtydliganden regeringen avsåg att göra på området och såg inga skäl att vidta ytterligare åtgärder. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?