Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen ansåg att det fanns skäl till stödets utformning, bland annat de bedömningar som Boverket och Energimyndigheten hade gjort i framtagandet av stödet. Regeringen informerade om att den hade övervägt att ge hyresrabatt anpassat efter den enskilda hyresgästens betalningsförmåga, men avstått eftersom administrationen kring detta skulle ha blivit för omfattande.

Regeringen informerade om att stödet avvecklades 1 januari 2019. Därför avsåg regeringen att inte vidta några åtgärder med anledning av granskningsrapporten. Regeringen menade däremot att det finns anledning att beakta Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer om det i framtiden skulle bli aktuellt att föreslå något nytt stöd av liknande slag. Regeringen ansåg därmed att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Liksom regeringen ansåg Civilutskottet att Riksrevisionens rapport bidrog med en viktig analys av hur ett eventuellt framtida stöd för renovering och energieffektivisering kan utformas på ett ändamålsenligt sätt. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Boverket fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera det avvecklade stödet samt ge förbättringsförslag inför utformningen av ett nytt stöd. Boverket informerade att Riksrevisionens granskningsrapport utgjorde det viktigaste underlaget i utredningen och delade synen på problemen med stödet. I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Regeringen aviserade att hänsyn kommer att tas till tidigare erfarenheter.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?