Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens bedömning att utformning och användning av trångboddhetsnormen behöver ses över. Regeringen informerade om att den hade gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Regeringen informerade även om att den hade gett Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen skulle utformas. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Uppdraget till Boverket resulterade i en rapport som publicerades i september 2020. Rapporten visade en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå. Vad som är en rimlig bostad definieras enligt en uppsättning kriterier och normer. Enligt beräkningsmodellen var 462 000 hushåll i landet trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem hade också en ansträngd boendeekonomi.

Socialförsäkringsutskottet föreslog att riksdagen dels skulle avslå ett motionsyrkande som väckts med anledning av regeringens skrivelse, dels skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Motionen (2019/20:1736) föreslog ett tillkännagivande om att regeringen vid utformningen av bostadsbidrag och trångboddhetsnormen särskild bör beakta olika familjekonstellationer och ensamstående föräldrars situation. Utskottet delade motionärernas uppfattning och förutsatte att regeringen utan något särskilt påpekande beaktar detta vid sin beredning av utredningsresultatet. Riksdagen biföll utskottets förslag att avslå motionen och lägga skrivelsen till handlingarna.

I budgetpropositionen för 2021 meddelade regeringen att Skatteverket tillförs medel för att utreda omfattningen av felaktig folkbokföring, eftersom en viktig grundläggande förutsättning är bättre kunskap om hur trångboddheten ser ut.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?