Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning att det är viktigt att kontrollverksamheten är effektivt utformad. Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att överföringen av behandlingen av passageraruppgifter i flygtrafiken från Tullverket till Polismyndigheten kan bli mer effektiv. Regeringen ansåg dock att Polismyndigheten redan vidtog åtgärder för att det nya systemet för hanteringen av passageraruppgifter i flygtrafiken skulle kunna nyttjas fullt ut.

Vidare meddelade regeringen att den hade remitterat ett förslag om att ge Tullverket befogenhet att hålla kvar försändelser som kan antas innehålla vapen eller explosiva varor. Inom ramen för förslaget ingick även skärpta straff för smuggling av vapen och explosiva varor.

Skatteutskottet instämde i regeringens bedömningar av Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer. Riksdagen biföll Skatteutskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

I regleringsbrevet för 2020 gav regeringen Tullverket i uppdrag att redovisa åtgärder som genomförts och planerades med anledning av granskningsrapporten. I årsredovisningen för 2020 meddelade Tullverket att de hade vidtagit åtgärder för att stärka det strategiska underrättelsearbetet för att kunna upptäcka nya mönster och riskområden som bör kontrolleras. Tullverket meddelade att en omorganisation skulle införas från 2021, där underrättelseverksamheten är en av fyra operativa avdelningar. Syftet med omorganiseringen var att stärka möjligheterna att styra var kontroller ska ske samt ge bättre förutsättningar att utveckla arbetssätt och metoder i ett mer strategiskt underrättelsearbete. Vidare informerade Tullverket om att en särskild arbetsgrupp hade arbetat inom vapenområdet sedan hösten 2019 för att stärka förmågan att bekämpa vapensmuggling. Detta i likhet med Riksrevisionens rekommendationer.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?