Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning. Regeringen konstaterade att granskningen utgör ett värdefullt underlag inför framtida överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt det fortsatta arbetet med att utveckla äldreomsorgen. Vidare instämde regeringen med Riksrevisionens rekommendation om att säkerställa att det finns en plan för långsiktig förvaltning av uppnådda resultat vid överenskommelser med SKR. I denna process instämde regeringen även i att ansvarig förvaltningsmyndighet bör involveras.

Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens bedömning att informationsöverföringen mellan myndigheterna behöver utvecklas. Regeringen meddelade att statens e-hälsoinsatser främst har handlat om att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en ändamålsenlig informationshantering. Med anledning av Riksrevisionens rekommendation att ge Socialstyrelsen och SKR uppdraget att tillsammans ta fram ett förslag på utveckling av kommunernas journalsystem konstaterade regeringen att åtgärder redan hade vidtagits. Regeringen informerade om att den i juni 2019 hade tillsatt en utredning för att se över den rättsliga regleringen för informationsutbyte, såväl inom som mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utredningen lämnade i januari 2021 ett delbetänkande som behandlar dessa frågor. Regeringen informerade om att den genom en överenskommelse med SKR också hade stöttat kommunerna med ekonomiska medel.

Regeringen instämde inte med Riksrevisionens bedömning om att regeringen behöver ta ställning till hur positiva effekter av kvalitetsregister kan tas tillvara utan att bidra till ojämlik vård och onödig administration. Regeringen menade att användningen av kvalitetsregister redan bidrar till en likvärdig och jämlik vård och omsorg. Dessutom menade regeringen att tillgången till könsuppdelade data också möjliggör en utveckling mot äldrevård där medicinska könsskillnader beaktas samtidigt som ovidkommande föreställningar inte påverkar diagnoser och behandlingar.

Regeringen instämde med Riksrevisionens bedömning att användningen av kvalitetsregister primärt handlar om systematiskt förbättringsarbete. Regeringen ser ett stort värde i att vårdgivare kan följa upp den enskilda patienten och brukaren. Samtidigt instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning om att valet av vilka uppgifter som registreras i journal respektive register måste vara förenligt med gällande regelverk. Vidare meddelade regeringen att den hade tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram en äldreomsorgslag. Detta med anledning av Riksrevisionens iakttagelse om att det finns en rad hinder för att uppnå ett systematiskt förbättringsarbete bland personalgrupper på lokal nivå. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.Med anledning av Riksrevisionens granskning och regeringens skrivelse konstaterade Socialutskottet att det pågår ett omfattande arbete inom äldreområdet. Socialutskottet såg positivt på regeringens tillsatta utredning med uppdraget att ta fram en äldreomsorgslag. Vidare påminde socialutskottet om tre tillkännagivanden som riksdagen hade lämnat till regeringen. Tillkännagivandena avsåg personalkontinuitet inom äldreomsorgen, kunskapskrav i det svenska språket samt uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen. Socialutskottet ansåg inte att regeringens åtgärder var tillräckliga. Socialutskottet ställde sig därför bakom en motion om samordnade digitala system för journalföring och dokumentation inom äldreomsorgen och föreslog därefter att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen avslog motionen men biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?