Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning av flerbarnstillägget. Regeringen informerade om att riksdagens mål för den ekonomiska familjepolitiken är en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer, samt en minskning av skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Regeringen betonade därför att förmånerna inom den ekonomiska familjepolitiken inte har utformats i syfte att omfördela pengar mellan barnfamiljer, vilket Riksrevisionen har haft som utgångspunkt. Regeringen menade i stället att införandet av flerbarnstillägget för barn nummer två var en satsning på barnfamiljer generellt, i enlighet med Riksdagens mål.

Regeringen instämde med Riksrevisionens bedömning att träffsäkerheten för flerbarnstillägget inte alltid är tillfredsställande i fråga om det försörjningsansvar hushållen har. Detta för att flerbarnstillägget endast är baserat på antalet barn i hushållet. Storleken på flerbarnstillägget har därmed ingen uttalad grund i vilka kostnader som finns för ett hushåll som har många barn eller hur omfattande hushållets behov av stöd är. Regeringen menade dock att ett andra barn ökar försörjningsbördan, vilket kan motivera ett flerbarnstillägg för barn nummer två. Regeringen framhöll att en samlad bedömning av flerbarnstilläggets för- och nackdelar därför behövs.

Riksrevisionen ansåg att översynen av flerbarnstillägget inom ramen för Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13) inte var bred nog. Regeringen ansåg dock att utredningens direktiv avseende flerbarnstillägget, och målet att se över om förmånen var ändamålsenligt konstruerad, var tillräckligt. Regeringen avsåg därför inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet ansåg att Riksrevisionens rapport gav viktig kunskap om flerbarnstilläggets effekter. Utskottet höll dock med regeringen om att behovet av en översyn redan tillgodoses av den pågående utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd. Mot denna bakgrund föreslog socialförsäkringsutskottet att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd kom, i likhet med Riksrevisionen, fram till att flerbarnstillägget för två barn bör avskaffas. Enligt utredningen bör pengarna i stället användas för att finansiera den utgiftsökning som ett ökat antal hushåll i behov av bostadsbidrag medför.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?