Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i Riksrevisionens övergripande slutsats att granskningen av public service fungerar bra, samtidigt som det finns delar av verksamheten som kan utvecklas. Regeringen instämde även i Riksrevisionens konstaterande att granskningsnämndens granskning lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet. Detta framgår av regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning. Regeringen avser att följa Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.

Regeringen instämde vidare med Riksrevisionens iakttagelse att det inte fullt ut går att förstå skälen bakom ökningen i handläggningstid under senare år. MPTR bör enligt regeringen löpande analysera detta och ta fram en plan för att korta handläggningstiderna. Regeringen instämmer med Riksrevisionens bedömning om att det är viktigt för allmänhetens förtroende för nämnden, och i förlängningen för public service-systemet som helhet, att det inte går för lång tid från anmälan till beslut. Samtidigt konstaterar regeringen att granskningen delvis är tidskrävande och att det kraftigt ökande antalet granskningsärenden har inneburit en allt högre belastning på nämnden.

Regeringen understryker att alla myndigheter bör sträva efter att redovisa de omständigheter som är avgörande för myndighetens beslut på ett så logiskt och lättillgängligt sätt som möjligt. Detta med anledning av Riksrevisionens rekommendation om att MPTR ska utveckla motiveringarna i de beslut som fattas av en ordförande, utan nämndsammanträde. Syftet är att öka förståelsen för nämndens beslut, både för anmälare och allmänhet. För att stärka tilltron till myndigheters kompetens och objektivitet understryker regeringen att beslutsfattande bör präglas av tydlighet. Myndigheter bör klargöra såväl den rättsliga grunden för sina beslut som hur de kommit fram till sina slutsatser i det enskilda fallet. Samtidigt framhåller regeringen vikten av att handläggningen genomförs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Med anledning av Riksrevisionens rekommendation om behovet av uppdaterade praxissamlingar noterade regeringen att myndigheten nyligen gjort en sådan uppdatering. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Konstitutionsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning. Utskottet ansåg att det var värdefullt att Riksrevisionen granskat ändamålsenligheten i granskningsnämndens granskning av public service och förutsätter att regeringen följer MPTR:s arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslog ett motionsyrkande om att vidareutveckla granskningsnämndens system. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?