Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade granskningsrapporten. Regeringen instämde i bedömningen av flera av de brister som lyfts fram och har påbörjat ett arbete i syfte att utveckla styrningen av holdingbolagen.

Regeringen betonade att den redan hade vidtagit åtgärder för att utveckla styrningen av holdingbolag. Regeringen informerade om att den 2019 tillsatte en särskild utredare med uppdrag att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Riksrevisionen konstaterar därmed att utredningen tillsattes under granskningens gång. Utredningen (SOU 2020:59) inkluderade även holdingbolag och innovationskontor. Utredningen visade 2020 att det fanns bristande ändamålsenlighet och effektivitet i dagens ordning med lärosätena och holdingbolagen. Regeringen beslutade därför om nya riktlinjer i april 2020 för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag. Riktlinjerna skulle förtydliga bland annat lärosätets förvaltande uppgift och fördelningen av ansvar mellan lärosäte och holdingbolag. Regeringen meddelade att utredarens förslag tillsammans med Riksrevisionens rapport utgör underlag för regeringens fortsatta analys och överväganden.

Regeringen instämde i stort med Riksrevisionens rekommendation om att tydliggöra vilka verksamheter som ska ingå i holdingbolagens koncerner och om ansvarsfördelning för exempelvis uppdragsutbildning. Regeringen betonade dock lärosätenas ansvar för förvaltningen av sina holdingbolag. Regeringen underströk att lärosätets styrelse ska föreslå ägaranvisning till bolagsstämman som sedan beslutar om anvisningen. Detta anges i de uppdaterade riktlinjerna för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolagen.

Vidare instämde regeringen i vikten av att rapporteringskedjan är tydlig och främjar en aktiv och professionell förvaltning. Regeringen konstaterade däremot att en ytterligare utredning på detta område inte behövdes. Regeringen framhöll att de nya riktlinjerna för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag förtydligar rapporteringskedjan mellan holdingbolag, lärosäte och regering. Därutöver informerade regeringen om att riktlinjerna ytterligare förtydligar vilka uppgifter och ansvar som ingår i lärosätenas förvaltning av holdingbolaget. Regeringen bedömde att den tydligare ansvarsfördelningen och rapporteringskedjan förbättrar förutsättningarna för dialog och återkoppling.

Utöver de redan vidtagna åtgärderna meddelade regeringen att den avser att vidta åtgärder för att förbättra redovisningen till riksdagen om holdingbolagens verksamhet vid nästa lämpliga redovisningstillfälle. I och med denna skrivelse betraktade regeringen granskningsrapporten som slutbehandlad.

Utbildningsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och regeringens vidtagna åtgärder. Utskottet avsåg att avvakta regeringens beredning av de förslag som lämnats av utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (SOU 2020:59). Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?