Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Riksrevisionen har dragit två gemensamma slutsatser för SIP och SVP. Den första är att externt anlitade personer i expertroller får stor påverkan på programformernas innehåll och inriktning utan att myndigheterna systematiskt gör och dokumenterar självständiga överväganden inför beslut. Den andra är att regeringen i utgångsläget har gett ansvariga myndigheter lite tid att göra avvägningar och planera genomförandet av programformerna. Övriga slutsatser är separata för programformerna och återges i de två följande avsnitten.

Strategiska innovationsprogram

Riksrevisionens samlade bedömning för SIP är att staten i flera avseenden har skapat förutsättningar för effektivitet. Men vi ser brister för alla delfrågor som sammantaget riskerar programformens måluppfyllelse.

I regeringens regleringsbrev till myndigheterna ges dubbla budskap om hur myndigheterna ska välja ut program. Myndigheternas ansvar för bland annat utvärdering och programportföljens sammansättning är också otydligt, vilket gör att sådana frågor riskerar att falla mellan stolarna. Myndigheterna har delat upp ansvaret för programmen och etablerat en samverkan sinsemellan som fungerar väl. Men dokumentationen av organiseringen och vägledande material till handläggare brister. Det ger svagt organisatoriskt minne och innebär att administrativa rutiner inte är helt gemensamma.

Myndigheternas sätt att välja ut program ger goda förutsättningar för systematiska urval och följer enligt myndigheterna internationell praxis. Urvalet sker i konkurrens där ansökningar bedöms av externt anlitade bedömargrupper utifrån angivna bedömningskriterier. Myndigheterna har omhändertagit regeringens syften och mål med programformen i utlysningarna. Däremot kan Riksrevisionen inte se att myndigheterna har gjort avvägningar för programportföljen som helhet, till exempel lämpligt antal program eller lämplig utformning av programportföljen i relation till målen. Programansökningarna har varierande tematik och förutsättningar. Anlitade bedömargrupper har avhandlat dem på kort tid utifrån många komplicerade bedömningskriterier utan inbördes viktning eller prioritering. Myndigheternas beslutsmotiv är otydliga avseende utslagsgivande faktorer och myndigheternas avvägningar utifrån bedömarnas rekommendationer är i de flesta fallen inte dokumenterade.

SIP har en utförlig utvärderingsprocess där varje program utvärderas var tredje år av anlitade utvärderare. Utvärderarnas rekommendationer används främst för att utveckla programmen. Utvärderingarna är enda tillfället där myndigheterna prövar programmens fortsatta finansiering. Förutsättningarna för prövning är dock svaga. Programmen utvärderas utifrån sina egna förutsättningar och effektlogik och till skillnad från i urvalsprocessen jämförs inte program med varandra. Det finns inga uttryckta förväntningar på programmen och många program brister till exempel i arbetet med effektlogik. Myndigheterna har hittills följt utvärderarnas rekommendationer om fortsatt finansiering utan att dokumentera sina egna överväganden. Övergripande slutsatser från utvärderingarna redovisas i myndigheternas årsredovisningar men inte i regeringens rapportering till riksdagen.

Strategiska samverkansprogram

Den samlade bedömningen för SVP är att förutsättningarna för effektivitet genomgående är svaga. Det saknas systematiska processer för prioritering av insatser. Varje program har en samverkansgrupp med av regeringen förordnade personer från olika sektorer. Stor tilltro fästs till att grupperna omgående ska identifiera och genomföra relevanta initiativ. SVP saknar systematisk uppföljning och utvärdering. Regeringen bedömer ändå programmen som framgångsrika i rapporteringen till riksdagen.

Enligt regeringen är SIP ett centralt verktyg för att förverkliga SVP. Vinnova har genomfört två projektutlysningar för att bidra till områden som prioriterats i SVP. Den första och största utlysningen genomfördes med kort varsel vilket verkar ha gynnat väletablerade områden för innovation och samverkan.

Uppdaterad: 17 mars 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?