Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade granskningen och instämde i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser gällande konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Regeringen meddelade att granskningen rör förhållanden som även regeringen och riksdagen tidigare uppmärksammat. Regeringen påpekade även att riksdagen nyligen hade lämnat ett tillkännagivande till regeringen med förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsmarknaden.

Regeringen informerade om att den har tagit frågan om konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden på stort allvar. Regeringen meddelade att den därför har tillsatt en utredning för att genomföra en översyn av det rättsliga skyddet för aktörerna på denna marknad. Utredningen lämnade 2017 betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31). Regeringen konstaterade att flera av de förslag som betänkandet kom med anknyter till de problem Riksrevisionen funnit i sin granskning. Samtidigt konstaterade regeringen att betänkandet saknar förslag som adresserar flera av de brister Riksrevisionen pekat på. Dessutom meddelade regeringen att betänkandets förslag har kritiserats av viktiga remissinstanser. Av dessa anledningar menade regeringen att beredningsunderlaget behöver kompletteras innan lagstiftningsåtgärder kan vidtas.

Regeringen meddelade att arbetet med en översyn av bostadsrättslagen pågår i Regeringskansliet. Regeringen informerade om att den avsåg att arbeta vidare med förslag om detta från betänkandet 2017. Regeringen meddelade att den skulle återkomma till riksdagen när det arbetet var slutfört. Dock konstaterade regeringen att förslagen inte innefattar åtgärder för de större brister som Riksrevisionen har identifierat. Därför meddelade regeringen att det pågår ett parallellt arbete med att ta fram ytterligare beredningsunderlag i dessa delar. Regeringen informerade vidare om att det också pågår ett arbete i Regeringskansliet som är inriktat på att ta fram förslag om ett bostadsrättsregister.

Regeringen meddelade också att det pågår annat arbete inom Regeringskansliet som har anknytning till konsumentskyddet i bostadsrättslagstiftningen. Ett sådant arbete innefattar att ta fram en proposition om ett ändamålsenligt minoritets-skydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar. En lagrådsremiss beslutades den 4 juni 2020. Förslagen i lagrådsremissen innebar bland annat att det skulle bli möjligt för en minoritet av medlemmarna i en bostadsrättsförening att ansöka hos Bolagsverket om att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska utses. Detta utan att frågan först behöver tas upp på en stämma. Syftet med detta är att underlätta för medlemmarna att få insyn i föreningen vid misstanke om missförhållanden. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Civilutskottet konstaterade att konsumentskyddet för den som köper en nyproducerad bostadsrätt behöver förstärkas på flera sätt. Utskottet föreslog av den anledningen två tillkännagivanden till regeringen. Utskottet föreslog att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet vid försenade bostadsrättsentreprenader. I det andra tillkännagivandet föreslog utskottet att regeringen skulle återkomma med förslag som dels säkerställer att konsumenter får tillräcklig och anpassad information om riskerna inför ett köp, dels förtydligar fastighetsmäklarnas och bostadsutvecklarnas roller och informationsansvar vid förmedling av nyproduktion. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden och lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll civilutskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?