Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning eftersom problematiken i utsatta områden är en av regeringens högst prioriterade frågor. Regeringen konstaterade därför i sin skrivelse att Riksrevisionens granskning är ett värdefullt bidrag i Polismyndighetens pågående arbete i utsatta områden.

Regeringen meddelade att den i regleringsbrevet för 2021 hade gett Polismyndigheten i uppdrag att se över sin metod för att identifiera utsatta områden. Detta genom att uppdatera lägesbilden och i så stor utsträckning som möjligt använda objektiva kriterier i syfte att öka jämförbarheten. Regeringen gav även Polismyndigheten i uppdrag att ge en samlad bild av vilka polisiära åtgärder som vidtas i de utsatta områdena, samt att beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Vidare meddelade regeringen att Polismyndigheten även ska redovisa hur resurser i utsatta områden fördelas, bland annat fördelningen av områdespoliser.

Med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport meddelade regeringen även att den gett Polismyndigheten i uppdrag att beskriva sitt arbete med kamerabevakning. Av Polismyndighetens redovisning ska det särskilt framgå hur arbetet utvecklas i utsatta områden. Regeringen konstaterade att Riksrevisionen inte hade lämnat några rekommendationer till regeringen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Polismyndigheten instämde i Riksrevisionens bedömning om behovet av att öka tillförlitligheten i den metod som används för att identifiera utsatta områden. Polismyndigheten har därför tagit fram ett nytt IT-stöd som hjälp vid framtagandet av lägesbilderna. Vidare delade Polismyndigheten Riksrevisionens slutsats om att uppföljningen av områdespolisverksamheten behöver utvecklas. Polismyndigheten har därför påbörjat ett arbete med att kartlägga och öka enhetligheten kring funktioner i yttre tjänst, vilket den menar kommer förbättra möjligheten till uppföljning.

Därutöver delade Polismyndigheten Riksrevisionens uppfattning om att kroppsburna kameror är effektiva tekniska hjälpmedel för Polismyndighetens arbete i utsatta områden. Med anledning av Riksrevisionens bedömning om att det råder brist på utrustning har Polismyndigheten en nationell prioriteringsordning. Särskilt utsatta områden prioriteras högt, både för etablering av fast kamerabevakning och tilldelning av kroppskameror.

Justitieutskottet instämde i regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är värdefull och såg positivt på de åtgärder som regeringen och Polismyndigheten vidtog utifrån Riksrevisionens synpunkter. Riksdagen biföll Justitieutskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?